Základná škola Veľká Ida
Chémia
Aktualizované: 13.11.2017
Vyučujúca: Mgr. Tünde Kissová Charakteristika predmetu a jeho ciele: Chémia   má   bádateľský   a   činnostný   charakter,   to   znamená,   že   žiaci   vlastnou   činnosťou objavujú   vlastnosti   látok,   zákonitosti   ich   správania   a   vzájomného   pôsobenia.   Obsah   vychádza zo   situácií,   javov   a   činností,   ktoré   majú   chemickú   podstatu,   sú   blízke   žiakovi   a   sú   dôležité   v živote   každého   človeka.   Tvoria   ho   nielen   chemické   poznatky,   ale   aj   činnosti,   ktoré   vyúsťujú do   zvládnutia   viacerých   prvkov   vedeckej   činnosti,   z   ktorých   najdôležitejší   je   experiment. Vykonávaním    vlastných    „vedeckých“    činností    si    žiaci    osvojujú    dôležité    spôsobilosti, predovšetkým   spôsobilosť   objektívne   a   spoľahlivo   pozorovať   a   opísať   pozorované.   Žiaci merajú,   zaznamenávajú,   triedia,   analyzujú   a   interpretujú   získané   údaje,   vytvárajú   a   overujú predpoklady a tvoria závery. Cieľom   je   zoznámenie   sa   so   základnými   poznatkami   o   látkach   dôležitých   pre   život, porozumieť    chemickým    javom    a    procesom,    používať    odbornú    terminológiu    na    opísanie chemických    javov    a    procesov,    rozumieť    pokynom    na    realizáciu    praktických    činností    a dokázať    ich    podľa    návodu    uskutočniť,    plánovať    a    realizovať    pozorovania,    merania    a experimenty,     spracúvať     a     vyhodnocovať     údaje     získané     pri     pozorovaní,     meraní     a experimentovaní,    získavať    manuálne    zručnosti,    intelektové    a    sociálne    spôsobilosti    pri realizácii   žiackych   experimentov,   osvojovať   si   a   uplatňovať   zásady   bezpečnej   práce   s   látkami, vyhľadávať     v     dostupných     zdrojoch     poznatky     o     použití     rôznych     látok     v     priemysle, poľnohospodárstve   a   v   živote   z   hľadiska   významu   pre   človeka,   vplyvu   na   životné   prostredie   a ľudské    zdravie,    využívať    poznatky    a    skúsenosti    získané    v    predmete    chémia    pri    ochrane zdravia a životného prostredia.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.