Základná škola Veľká Ida
Chémia
Aktualizované: 13.11.2017
Vyučujúca: Mgr. Tünde Kissová Charakteristika predmetu a jeho ciele: Chémia bádateľský a činnostný charakter, to znamená, že žiaci vlastnou činnosťou objavujú vlastnosti látok, zákonitosti ich správania a vzájomného pôsobenia. Obsah vychádza zo situácií, javov a činností, ktoré majú chemickú podstatu, blízke žiakovi a dôležité v živote každého človeka. Tvoria ho nielen chemické poznatky, ale aj činnosti, ktoré vyúsťujú do zvládnutia viacerých prvkov vedeckej činnosti, z ktorých najdôležitejší je experiment. Vykonávaním vlastných „vedeckých“ činností si žiaci osvojujú dôležité spôsobilosti, predovšetkým spôsobilosť objektívne a spoľahlivo pozorovať a opísať pozorované. Žiaci merajú, zaznamenávajú, triedia, analyzujú a interpretujú získané údaje, vytvárajú a overujú predpoklady a tvoria závery. Cieľom je zoznámenie sa so základnými poznatkami o látkach dôležitých pre život, porozumieť chemickým javom a procesom, používať odbornú terminológiu na opísanie chemických javov a procesov, rozumieť pokynom na realizáciu praktických činností a dokázať ich podľa návodu uskutočniť, plánovať a realizovať pozorovania, merania a experimenty, spracúvať a vyhodnocovať údaje získané pri pozorovaní, meraní a experimentovaní, získavať manuálne zručnosti, intelektové a sociálne spôsobilosti pri realizácii žiackych experimentov, osvojovať si a uplatňovať zásady bezpečnej práce s látkami, vyhľadávať v dostupných zdrojoch poznatky o použití rôznych látok v priemysle, poľnohospodárstve a v živote z hľadiska významu pre človeka, vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, využívať poznatky a skúsenosti získané v predmete chémia pri ochrane zdravia a životného prostredia.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.