Základná škola Veľká Ida
Dejepis
Aktualizované: 05.10.2019
Vyučujúci: Mgr. Ľubica Diškantová, Mgr. Peter Timko „Poznanie minulosti nám pomáha chápať súčasnosť.“ Charakteristika predmetu a jeho ciele: Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia žiaka ako celistvej osobnosti a odovzdávanie historickej skúsenosti z miestnej, regionálnej, celoslovenskej, európskej alebo svetovej perspektívy. Vedie žiakov k úcte k vlastnému národu, k rozvíjaniu vlastenectva ako súčasti kultivovania ich historického vedomia, v ktorom rezonuje i úcta k iným národom a etnikám, rovnako tak rešpektovanie kultúrnych a iných odlišností, ľudí, rôznych diverzifikovaných skupín a spoločenstiev v rôznych historických obdobiach. Dejepis sa zameriava na historické udalosti, javy a procesy v priestore a čase, ktoré ovplyvnili vývoj slovenskej spoločnosti, pričom dôraz sa kladie na dejiny 19. a 20. storočia, kde môžeme nájsť korene súčasných spoločenských javov a problémov.   Cieľom predmetu je nadobudnúť spôsobilosť orientovať sa v historickom čase a v historickom priestore, čítať a používať dejepisnú mapu, získať základné vedomosti a spôsobilosti z oblasti vybraných historických udalostí, javov, procesov z národných a svetových dejín, pochopiť príčiny, priebeh a dôsledky historických udalostí, poznávať históriu na základe analýzy primeraných školských historických písomných, obrazových, hmotných a grafických prameňov.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.