Základná škola Veľká Ida
Dejepis
Aktualizované: 09.03.2015
Dejepis Vyučujúci : Mgr. Ľubica Diškantová                      Ing. Jozef Tužinský   Hlavnou    funkciou    dejepisu    je    kultivovanie    historického    vedomia              žiaka   ako   celistvej   osobnosti   a    odovzdávanie   historickej    skúsenosti      z miestnej,   regionálnej, celoslovenskej,    európskej    alebo    svetovej    perspektívy.    Vedie    žiakov    k úcte    k    vlastnému národu,   k rozvíjaniu   vlastenectva   ako   súčasti   kultivovania   ich   historického   vedomia,   v ktorom rezonuje   i úcta   k iným   národom   a etnikám,   rovnako   tak   rešpektovanie   kultúrnych   a iných odlišností,      ľudí,   rôznych   diverzifikovaných   skupín   a spoločenstiev   v rôznych   historických obdobiach. Dejepis sa zameriava na historické udalosti, javy a procesy v priestore a čase, ktoré ovplyvnili vývoj slovenskej spoločnosti, pričom dôraz sa kladie na dejiny 19. a 20. storočia, kde môžeme nájsť korene súčasných spoločenských javov a problémov.   „Poznanie minulosti nám pomáha chápať súčasnosť.“
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.