Základná škola Veľká Ida
Dejepis
Aktualizované: 13.11.2017
Vyučujúci: Mgr. Peter Timko „Poznanie minulosti nám pomáha chápať súčasnosť.“ Charakteristika predmetu a jeho ciele: Hlavnou   funkciou   dejepisu je   kultivovanie   historického   vedomia   žiaka   ako   celistvej osobnosti    a    odovzdávanie historickej    skúsenosti    z    miestnej, regionálnej,    celoslovenskej, európskej   alebo   svetovej   perspektívy.   Vedie   žiakov k úcte   k   vlastnému   národu,   k rozvíjaniu vlastenectva    ako    súčasti    kultivovania    ich    historického    vedomia,    v ktorom    rezonuje    i úcta k iným   národom   a etnikám,   rovnako   tak   rešpektovanie   kultúrnych   a iných   odlišností,   ľudí, rôznych   diverzifikovaných   skupín   a spoločenstiev   v rôznych   historických   obdobiach.   Dejepis sa   zameriava   na   historické   udalosti,   javy   a procesy   v priestore   a čase,   ktoré   ovplyvnili   vývoj slovenskej   spoločnosti,   pričom   dôraz   sa   kladie   na   dejiny   19.   a 20.   storočia,   kde   môžeme   nájsť korene súčasných spoločenských javov a problémov.   Cieľom   predmetu   je   nadobudnúť   spôsobilosť   orientovať   sa   v   historickom   čase   a   v historickom    priestore,    čítať    a    používať    dejepisnú    mapu,    získať    základné    vedomosti    a spôsobilosti    z    oblasti    vybraných    historických    udalostí,    javov,    procesov    z    národných    a svetových   dejín,   pochopiť   príčiny,   priebeh   a   dôsledky   historických   udalostí,   poznávať   históriu na   základe   analýzy   primeraných   školských   historických   písomných,   obrazových,   hmotných   a grafických prameňov.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.