Základná škola Veľká Ida
Etická výchova
Aktualizované: 05.10.2019
Vyučujúci: PaedDr. Agnesa Gálová Na I. stupni a v špeciálnych triedach vyučujú triedni učitelia.  Charakteristika predmetu a jeho ciele: Hlavnou funkciou predmetu etická výchova je osobnostný a sociálny rozvoj žiakov s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej významné miesto zaujíma prosociálne správanie. Pri plnení tohto cieľa sa primárne využíva zážitkové učenie, riadený rozhovor, diskusia, simulačné hry, ktoré popri informáciách účinne rozvíjajú mravný úsudok, rozlišovanie dobra od zla, orientáciu v etických dilemách dnešnej spoločnosti. Jej súčasťou je rozvoj sociálnych spôsobilostí ako napr. otvorená komunikácia, empatia, asertivita, pozitívne hodnotenie iných a pod. Podieľa sa na primárnej prevencii porúch správania a učenia. Žiaci vedení k harmonickým a stabilným vzťahom v rodine, v kolektíve spolužiakov i v iných sociálnych skupinách. Cieľom predmetu je osvojiť si základné postoje, ktoré podmieňujú kultivované medziľudské vzťahy, nadobudnúť spôsobilosť na pochopenie a rešpektovanie najvyššej hodnoty, ktorou je život človeka a všetko, čo vedie k jeho rozvoju, získať spôsobilosti, ktorými posilnia sebaúctu a hodnotenie iných, získať spôsobilosti pri vyjadrovaní svojich citov a nadobudnú úctu k citovému životu iných, naučiť sa participovať na živote spoločnosti (triedy, školy, regiónu, klubu, mesta), zdôvodniť dôležitosť nezávislosti od vecí, drog, médií, naučiť sa kriticky myslieť, kultivovane diskutovať a akceptovať názory iných, oceniť prvky prosociálneho správania v rodine, v žiackom kolektíve i v iných sociálnych skupinách, nadobudnúť spôsobilosť pochopiť svoju sexuálnu identitu, hodnotu priateľstva, lásky, manželstva a rodiny, osvojiť si pozitívny postoj k postihnutým, chorým a iným ľuďom, ktorí potrebujú zvýšené porozumenie a pomoc, zdôvodniť dôležitosť stanovenia si životných cieľov, etických hodnôt a zachovávania spoločensky uznávaných noriem.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.