Základná škola Veľká Ida
Etická výchova
Aktualizované: 13.11.2017
Vyučujúci: Mgr. Radoslav Servila Na     I.     stupni     a v špeciálnych     triedach vyučujú     triedni učitelia.  Charakteristika predmetu a jeho ciele: Hlavnou   funkciou   predmetu   etická   výchova   je   osobnostný   a   sociálny   rozvoj   žiakov   s vlastnou   identitou   a   hodnotovou   orientáciou,   v   ktorej   významné   miesto   zaujíma   prosociálne správanie.   Pri   plnení   tohto   cieľa   sa   primárne   využíva   zážitkové   učenie,   riadený   rozhovor, diskusia,     simulačné     hry,     ktoré     popri     informáciách     účinne     rozvíjajú     mravný     úsudok, rozlišovanie   dobra   od   zla,   orientáciu   v   etických   dilemách   dnešnej   spoločnosti.   Jej   súčasťou   je rozvoj   sociálnych   spôsobilostí   ako   napr.   otvorená   komunikácia,   empatia,   asertivita,   pozitívne hodnotenie   iných   a   pod.   Podieľa   sa   na   primárnej   prevencii   porúch   správania   a   učenia.   Žiaci   vedení   k   harmonickým   a   stabilným   vzťahom   v   rodine,   v   kolektíve   spolužiakov   i   v   iných sociálnych skupinách. Cieľom    predmetu    je    osvojiť    si    základné    postoje,    ktoré    podmieňujú    kultivované medziľudské    vzťahy,    nadobudnúť    spôsobilosť    na    pochopenie    a    rešpektovanie    najvyššej hodnoty,   ktorou   je   život   človeka   a   všetko,   čo   vedie   k   jeho   rozvoju,   získať   spôsobilosti, ktorými   posilnia   sebaúctu   a   hodnotenie   iných,   získať   spôsobilosti   pri   vyjadrovaní   svojich citov   a   nadobudnú   úctu   k   citovému   životu   iných,   naučiť   sa   participovať   na   živote   spoločnosti (triedy,   školy,   regiónu,   klubu,   mesta),   zdôvodniť   dôležitosť   nezávislosti   od   vecí,   drog,   médií, naučiť   sa   kriticky   myslieť,   kultivovane   diskutovať   a   akceptovať   názory   iných,   oceniť   prvky prosociálneho    správania    v    rodine,    v    žiackom    kolektíve    i    v    iných    sociálnych    skupinách, nadobudnúť    spôsobilosť    pochopiť    svoju    sexuálnu    identitu,    hodnotu    priateľstva,    lásky, manželstva   a   rodiny,   osvojiť   si   pozitívny   postoj   k   postihnutým,   chorým   a   iným   ľuďom,   ktorí potrebujú    zvýšené    porozumenie    a    pomoc,    zdôvodniť    dôležitosť    stanovenia    si    životných cieľov, etických hodnôt a zachovávania spoločensky uznávaných noriem.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.