Základná škola Veľká Ida
Geografia
Aktualizované: 30.03.2014
Vyučujúca: Mgr. Eva Timárová – vyučuje predmet vo všetkých triedach Charakteristika predmetu: Geografia ako učebný predmet, rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Kompetencie i spôsobilosti, ktoré žiaci rozvíjajú a prehlbujú štúdiom geografie, im umožňujú spoznávať krajinu, zákonitosti jej usporiadania, možnosti optimálneho využitia a ochrany krajiny. Spoznávanie Zeme je základnou podmienkou jej ochrany. Každé miesto na Zemi je iné a zároveň unikátne, či už svojimi fyzicko-geografickými, či humánno- geografickými charakteristikami. Pritom je podstatné mať dostatočné vedomosti aj o svojej vlasti i regióne. Dôležitým cieľom je poznať a porovnať postavenie Slovenska s ostanými štátmi, vedieť ako ďalej zmeniť súčasný stav a pričiniť sa o rozvoj Slovenska a jeho regiónov ako súčasť geografického poznávania. Základnou geografickou kompetenciou je  práca s mapou. Vedieť pracovať s mapou, čítať ju, analyzovať obsah mapy a interpretovať ho, orientovať sa podľa mapy, vedieť zhotoviť jednoduchý náčrt okolia a i. Túto základnú kompetenciu podporujú i záujmy žiakov, nielen o svoje okolie, ich možnosť cestovať, pracovať s internetom a i.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.