Základná škola Veľká Ida
Geografia
Aktualizované: 30.03.2014
Vyučujúci: Mgr. Eva Timárová, Mgr. Peter Timko Charakteristika predmetu a jeho ciele: Geografia    rozvíja    u    žiakov    poznanie    jedinečnosti    planéty    Zem.    Kompetencie    i spôsobilosti,   ktoré   žiaci   rozvíjajú   a   prehlbujú   štúdiom   geografie,   im   umožňujú   spoznávať krajinu,    zákonitosti    jej    usporiadania,    možnosti    optimálneho    využitia    a    ochrany    krajiny. Spoznávanie   Zeme   je   základnou   podmienkou   jej   ochrany.   Každé   miesto   na   Zemi   je   iné   a zároveň     unikátne,     či     už     svojimi     fyzicko-geografickými,     či     humánno-geografickými charakteristikami. Pritom je podstatné mať dostatočné vedomosti aj o svojej vlasti i regióne. Dôležitým   cieľom   je   poznať   a   porovnať   postavenie   Slovenska   s   ostatnými   štátmi, vedieť   ako   ďalej   zmeniť   súčasný   stav   a   pričiniť   sa   o   rozvoj   Slovenska   a   jeho   regiónov   ako súčasť   geografického   poznávania.   Základnou   geografickou   kompetenciou   je práca   s   mapou. Vedieť   pracovať   s   mapou,   čítať   ju,   analyzovať   obsah   mapy   a   interpretovať   ho,   orientovať   sa podľa    mapy,    vedieť    zhotoviť    jednoduchý    náčrt    okolia    a    i.    Túto    základnú    kompetenciu podporujú i záujmy žiakov nielen o svoje okolie, ich možnosť cestovať, pracovať s internetom a i.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.