Základná škola Veľká Ida
Hudobná výchova
Aktualizované: 13.11.2017
Vyučujúci: PaedDr. Agnesa Gálová, Mgr. Daniel Rajňák Na I. stupni a v špeciálnych triedach vyučujú triedni učitelia.  Charakteristika predmetu a jeho ciele: Hudobnú   výchovu   možno   vymedziť   troma   prvkami:   hudobné   umenie   (obsah),   hudobné schopnosti   (zručnosti,   návyky)   a   hudobné   činnosti.   Obsahom   predmetu   je   umenie,   estetika a kreativita.   Na   hodinách   hudobnej   výchovy   ide   o   komplexný   rozvoj   osobnosti   a   všeobecných ľudských   kvalít.   Hudobná   výchova   v   základnej   škole   je   predmetom   umelecko-výchovným   a činnostným,    na    nižšom    strednom    stupni    sa    rozširuje    o    kognitívny    rozmer    –    uvedomelé prenikanie   do   štruktúry   hudobného   diela,   hudobno-teoretický   a   hudobno-historický   rozmer, ako konklúzia predchádzajúcej hudobnej činnosti, praktickej hudobnej skúsenosti. Cieľom   predmetu   je   získavať   hudobné   schopnosti   prostredníctvom   hudobných   činností, realizovať   hudobné   činnosti   na   základe   nadobudnutých   hudobných   schopností,   osvojiť   si konkrétne   poznatky   z   oblasti   hudobnej   teórie   a histórie,   pochopiť   podstatu   umenia,   vytvoriť   si vzťah   k   umeniu,   naučiť   sa   prežívať   hudbu,   mať   zážitok   z hudby,   vnímať   krásu   a   rozvíjať tvorivosť (improvizácia, kompozícia).
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.