Základná škola Veľká Ida
Informatika
Aktualizované: 13.11.2017
Vyučujúci: I. stupeň PaedDr. Alena Götzová II. stupeň Ing. Monika Stahovcová, Mgr. Eva Timárová, Mgr. Edita Kardosová, Mgr. Peter Timko Charakteristika predmetu a jeho ciele: Informatika    v sebe    prelína    dve    zložky.    Jedna    zložka    je    zameraná    na    získanie konkrétnych    skúseností    a    zručností    pri    práci    s    počítačom    i    aplikáciami    –    na    prácu    s digitálnymi   technológiami.   Druhá   zložka   je   zameraná   na   budovanie   základov   informatiky. Hlavne   na   riešenie   problémov   pomocou   počítačov.   Informatika   pripravuje   žiakov   na   to,   aby korektne využívali nadobudnuté zručnosti a poznatky i v iných predmetoch. Cieľom   predmetu   je,   aby   žiaci   uvažovali   o   informáciách   a   rôznych   reprezentáciách, naučili   sa   používať   vhodné   nástroje   na   ich   spracovanie,   hľadať   a   nachádzať   algoritmické riešenia   problémov,   vytvárať   návody,   programy   podľa   daných   pravidiel,   logicky   uvažovať, argumentovať,    hodnotiť,    poznať    princípy    softvéru    a    hardvéru    a    využívať    ich    pri    riešení informatických    problémov,    komunikovať    a    spolupracovať    prostredníctvom    digitálnych technológií,   získavať   informácie   z   webu,   poznávať,   ako   informatika   ovplyvnila   spoločnosť, rozumieť   rizikám   na   internete,   dokázať   sa   im   brániť   a   riešiť   problémy,   ktoré   sa   vyskytnú,     rešpektovať intelektuálne vlastníctvo.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.