Základná škola Veľká Ida
Matematika
Aktualizované: 13.11.2017
Vyučujúci:  Mgr. Edita Kardosová, Ing. Monika Stahovcová, Mgr. Eva Timárová, Ing. Vladimír Strýčko Na I. stupni a v špeciálnych triedach vyučujú triedni učitelia.  Charakteristika predmetu a jeho ciele: Predmet    matematika    je    prioritne    zameraný    na    budovanie    základov    matematickej gramotnosti   a   na   rozvíjanie   kognitívnych   oblastí   –   vedomosti   (ovládanie   faktov,   postupov), aplikácie     (používanie     získaných     vedomostí     na     riešenie     problémov     reálneho     života), zdôvodňovanie   (riešenie   zložitejších   problémov,   ktoré   vyžadujú   širšie   chápanie   súvislostí   a vzťahov). Cieľom    matematiky    na    2.    stupni    ZŠ    je,    aby    žiaci    získali    schopnosť    používať matematiku   v   svojom   budúcom živote.   Matematika   má   rozvíjať   u   žiakov   logické   a   kritické myslenie,   schopnosť   argumentovať   a   komunikovať   a   spolupracovať   v   skupine   pri   riešení problému.    Výsledkom    vyučovania    matematiky    na    2.    stupni    ZŠ    by    malo    byť    správne používanie   matematickej   symboliky   a znázorňovania,   schopnosť čítať   s   porozumením   súvislé texty    obsahujúce    čísla,    závislosti    a    vzťahy, nesúvislé    texty    obsahujúce     tabuľky,    grafy    a diagramy. Žiaci   by   mali   vedieť   využívať   pochopené   a   osvojené   postupy   a algoritmy   pri   riešení úloh,    ďalej    sa    podieľa na    rozvíjaní    schopností    žiakov    používať    prostriedky    IKT    na vyhľadávanie,     spracovanie,     uloženie     a     prezentáciu     informácií.     Použitie     vhodného softvéru by malo   uľahčiť niektoré   namáhavé   výpočty   alebo   postupy   a umožniť   tak sústredenie sa na podstatu   riešeného   problému.   Vedie   žiakov   k získaniu   a rozvíjaniu   zručností   súvisiacich s   procesom   učenia   sa,   k   aktivite   na   vyučovaní   a   k   racionálnemu   a   samostatnému   učeniu   sa. Má   podporovať   a   upevňovať   kladné   morálne   a   vôľové   vlastnosti žiakov,   ako   je   samostatnosť, rozhodnosť,   vytrvalosť,   húževnatosť,   sebakritickosť,   kritickosť,   cieľavedomá   sebavýchova   a sebavzdelávanie, dôvera vo vlastné schopnosti a možnosti, systematickosť pri riešení úloh.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.