Základná škola Veľká Ida
Matematika
Aktualizované: 13.11.2017
Vyučujúci:  Mgr. Edita Kardosová, Ing. Monika Stahovcová, Mgr. Eva Timárová, Ing. Vladimír Strýčko Na I. stupni a v špeciálnych triedach vyučujú triedni učitelia.  Charakteristika predmetu a jeho ciele: Predmet matematika je prioritne zameraný na budovanie základov matematickej gramotnosti a na rozvíjanie kognitívnych oblastí vedomosti (ovládanie faktov, postupov), aplikácie (používanie získaných vedomostí na riešenie problémov reálneho života), zdôvodňovanie (riešenie zložitejších problémov, ktoré vyžadujú širšie chápanie súvislostí a vzťahov). Cieľom matematiky na 2. stupni je, aby žiaci získali schopnosť používať matematiku v svojom budúcom živote. Matematika rozvíjať u žiakov logické a kritické myslenie, schopnosť argumentovať a komunikovať a spolupracovať v skupine pri riešení problému. Výsledkom vyučovania matematiky na 2. stupni by malo byť správne používanie matematickej symboliky a znázorňovania, schopnosť čítať s porozumením súvislé texty obsahujúce čísla, závislosti a vzťahy, nesúvislé texty obsahujúce  tabuľky, grafy a diagramy. Žiaci by mali vedieť využívať pochopené a osvojené postupy a algoritmy pri riešení úloh, ďalej sa podieľa na rozvíjaní schopností žiakov používať prostriedky IKT na vyhľadávanie, spracovanie, uloženie a prezentáciu informácií. Použitie vhodného softvéru by malo uľahčiť niektoré namáhavé výpočty alebo postupy a umožniť tak sústredenie sa na podstatu riešeného problému. Vedie žiakov k získaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s procesom učenia sa, k aktivite na vyučovaní a k racionálnemu a samostatnému učeniu sa. podporovať a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti žiakov, ako je samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomá sebavýchova a sebavzdelávanie, dôvera vo vlastné schopnosti a možnosti, systematickosť pri riešení úloh.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.