Základná škola Veľká Ida
Matematika
Aktualizované: 30.03.2014
Matematika Vyučujúci:   Mgr. Edita Kardosová -         V. A, VII. A, IX. A                     Ing. Monika Stahovcová- VI. A, VIII. A           Mgr. Eva Timárová – V. B, VIII. B             Ing. Vladimír Strýčko – VI. B   Charakteristika predmetu:                              Cieľom matematiky na 2. stupni ZŠ je, aby žiaci získali schopnosť používať matematiku v svojom budúcom  živote. Matematika má rozvíjať u žiakov logické a kritické myslenie, schopnosť argumentovať a komunikovať a spolupracovať v skupine pri riešení problému. Výsledkom vyučovania matematiky na 2. stupni ZŠ by malo byť správne   používanie   matematickej   symboliky   a   znázorňovania   a   schopnosť   čítať   s porozumením   súvislé   texty   obsahujúce   čísla,   závislosti   a   vzťahy   a   nesúvislé   texty obsahujúce   tabuľky,   grafy   a   diagramy.   Žiaci   by   mali   vedieť   využívať   pochopené   a osvojené    postupy    a    algoritmy    pri    riešení    úloh,        ďalej    sa    podieľa    na    rozvíjaní schopností   žiakov   používať   prostriedky   IKT   na   vyhľadávanie,   spracovanie,   uloženie   a prezentáciu     informácií.     Použitie     vhodného     softvéru     by     malo     uľahčiť     niektoré namáhavé    výpočty    alebo    postupy    a    umožniť    tak    sústredenie    sa    na    podstatu riešeného   problému.   Vedie   žiakov   k   získaniu   a   rozvíjaniu   zručností   súvisiacich   s procesom   učenia   sa,   k   aktivite   na   vyučovaní   a   k   racionálnemu   a   samostatnému učeniu sa.                      Má   podporovať   a   upevňovať   kladné   morálne   a   vôľové   vlastnosti   žiakov,   ako   je samostatnosť,     rozhodnosť,     vytrvalosť,     húževnatosť,     sebakritickosť,     kritickosť, cieľavedomá    sebavýchova    a    sebavzdelávanie,    dôvera    vo    vlastné    schopnosti    a možnosti, systematickosť pri riešení úloh. Na    tejto    stránke     sú    rôzne    výučbové    materiály,    ale    aj    žiacke    práce,    ktoré vytvorili   žiaci   sami   na   krúžkovej   činnosti   alebo   doma.   Možno   ich   využijú   naši   žiaci a učitelia. Testy: Pracovné listy: Prezentácie:
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.