Základná škola Veľká Ida
Náboženská výchova
Aktualizované: 13.11.2017
Vyučujúci: I . stupeň Mgr. Anna Ižolová, Ing. Lívia Nalevanková (Katolícka cirkev) Mgr. Kristián Szabó (Reformovaná kresťanská cirkev) I I . stupeň Mgr. Anna Ižolová (Katolícka cirkev) Mgr. Kristián Szabó (Reformovaná kresťanská cirkev) Charakteristika predmetu a jeho ciele: Predmet   náboženská   výchova   odovzdáva   základné   náukové   predpoklady   kresťanských životných   postojov   a   konania   žiakov.   Ponúka   im   pomoc   pri   orientácii   v   súčasnom   svete   z biblického   hľadiska,   kresťanskej   tradície   a   vedie   k   oboznámeniu   a   ponuke   kresťanského   štýlu života.   Umožňuje   konfrontovať   sa   s   veľkými   existenčnými   otázkami   človeka   a   hľadať   na   ne odpovede.   Ovplyvňuje   hodnotovú   orientáciu   žiakov.   Je   výchovou   k   zodpovednosti   za   vlastné konanie,   učí   žiakov   kriticky   myslieť,   nenechať   sa   manipulovať   ani   nebyť   manipulátormi, chápať vlastné konanie i konanie druhých ľudí v kontexte rôznych životných situácií. Cieľom   predmetu   je   získať   povedomie   úcty   k   jedinečnosti   a   neopakovateľnosti   každej živej   bytosti,   prehĺbiť   si   vedomosti   o   existencii   a   pôsobení   Boha   podľa   učenia   Katolíckej cirkvi,   získať   vedomosti   o   dôležitom   poslaní   Panny   Márie   v   dejinách   spásy,   naučiť   sa   vnímať v   životoch   svätých   Božie   pôsobenie   a   výzvu   nasledovať   ich,   získať   vedomosti   o   vzniku   a účinkovaní    Cirkvi    v    dejinách    i    v    dnešnom    svete,    nadobudnúť    orientáciu    v    morálnych hodnotách,    ktoré    vyplývajú    z Desatora,    zorientovať    sa    v    otázkach,    ktoré    prináša    dnešná spoločnosť,   uplatniť   vhodné   komunikačné   zručnosti   k   vyjadrovaniu   vlastných   myšlienok, citov,   názorov   a   postojov,   objaviť   potrebu   modlitby   a   sviatostného   života   pre   svoj   vzťah   s Bohom   a   ľuďmi,   získať   poznatky   o   iných   náboženstvách,   čo   ich   vedie   k   vzájomnej   tolerancii, nadobudnúť   vzťah   oddanosti   k   Trojjedinému   Bohu,   jeho   zákonom   a   výzve   k   budovaniu   jeho kráľovstva,   získať   spôsobilosti,   ktorými   posilnia   a   uchovajú   svoju   vieru   v   Ježiša   Krista   ako Pána    a    Spasiteľa,    uplatniť    v    živote    výzvu    byť    Ježišovými    učeníkmi    a    odovzdávať    jeho posolstvo vo svojom okolí. Charakteristika predmetu a jeho ciele: Predmet    náboženstvo    Reformovanej    kresťanskej    cirkvi    má    dôležitú    úlohu    pri formovaní    osobnosti    mladého    človeka.    Rozvíja    duchovný    svet    žiakov,    umožňuje    im spoznávať   Trojjediného   Boha   zjaveného   v   Písme   Svätom.   Biblické   znalosti   a   poznávanie pôsobenia   Pána   Boha   v   dejinách   sa   stáva   pre   žiakov   základným   interpretačným   kľúčom   k uvedeniu    do    kultúrnych    výtvorov    minulých    generácií,    ako    i    kľúčom    k    pochopeniu    a interpretácii    každodenných    rituálov    a    tradícií.    Žiaci    sa    na    hodinách    náboženstva    hlbšie oboznamujú   s   Božím   slovom,   cez   ktoré   poznávajú   viac   povahu   Trojjediného   Boha   a   budujú   si k Nemu osobný vzťah. Cieľom    predmetu    je    získať    hlbší    prehľad    o    biblických    textoch,    orientovať    sa    v biblických   textoch   podľa   súradníc,   získať   prehľad   o   biblických   postavách,   ktorých   osobnosť formuje   viera,   rozvinúť   svoj   vzťah   k Cirkvi,   dostať   základy   kresťanskej   viery,   nadobudnúť živý   a   aktívny   vzťah   k   Trojjedinému   Bohu   Otcu,   Synovi   a   Duchu   Svätému,   získať   vedomie vlastnej    hodnoty    a    postavenia    v spoločenstve,    osvojiť    si    základné    učenie    Kresťanskej reformovanej   cirkvi,   nadobudnúť   vzťah   k   Božiemu   slovu,   modlitbe   a   duchovným   hodnotám, získať predpoklad pre vieru v Pána Ježiša Krista a pre večný život.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.