Základná škola Veľká Ida
Náboženská výchova
Aktualizované: 05.10.2019
Vyučujúci: I . stupeň Mgr. Anna Ižolová, Ing. Lívia Nalevanková (Katolícka cirkev) Mgr. Kristián Szabó (Reformovaná kresťanská cirkev) I I . stupeň Mgr. Anna Ižolová, Ing. Lívia Nalevanková (Katolícka cirkev) Mgr. Kristián Szabó (Reformovaná kresťanská cirkev) Charakteristika predmetu a jeho ciele: Predmet náboženská výchova odovzdáva základné náukové predpoklady kresťanských životných postojov a konania žiakov. Ponúka im pomoc pri orientácii v súčasnom svete z biblického hľadiska, kresťanskej tradície a vedie k oboznámeniu a ponuke kresťanského štýlu života. Umožňuje konfrontovať sa s veľkými existenčnými otázkami človeka a hľadať na ne odpovede. Ovplyvňuje hodnotovú orientáciu žiakov. Je výchovou k zodpovednosti za vlastné konanie, učí žiakov kriticky myslieť, nenechať sa manipulovať ani nebyť manipulátormi, chápať vlastné konanie i konanie druhých ľudí v kontexte rôznych životných situácií. Cieľom predmetu je získať povedomie úcty k jedinečnosti a neopakovateľnosti každej živej bytosti, prehĺbiť si vedomosti o existencii a pôsobení Boha podľa učenia Katolíckej cirkvi, získať vedomosti o dôležitom poslaní Panny Márie v dejinách spásy, naučiť sa vnímať v životoch svätých Božie pôsobenie a výzvu nasledovať ich, získať vedomosti o vzniku a účinkovaní Cirkvi v dejinách i v dnešnom svete, nadobudnúť orientáciu v morálnych hodnotách, ktoré vyplývajú z Desatora, zorientovať sa v otázkach, ktoré prináša dnešná spoločnosť, uplatniť vhodné komunikačné zručnosti k vyjadrovaniu vlastných myšlienok, citov, názorov a postojov, objaviť potrebu modlitby a sviatostného života pre svoj vzťah s Bohom a ľuďmi, získať poznatky o iných náboženstvách, čo ich vedie k vzájomnej tolerancii, nadobudnúť vzťah oddanosti k Trojjedinému Bohu, jeho zákonom a výzve k budovaniu jeho kráľovstva, získať spôsobilosti, ktorými posilnia a uchovajú svoju vieru v Ježiša Krista ako Pána a Spasiteľa, uplatniť v živote výzvu byť Ježišovými učeníkmi a odovzdávať jeho posolstvo vo svojom okolí. Charakteristika predmetu a jeho ciele: Predmet náboženstvo Reformovanej kresťanskej cirkvi dôležitú úlohu pri formovaní osobnosti mladého človeka. Rozvíja duchovný svet žiakov, umožňuje im spoznávať Trojjediného Boha zjaveného v Písme Svätom. Biblické znalosti a poznávanie pôsobenia Pána Boha v dejinách sa stáva pre žiakov základným interpretačným kľúčom k uvedeniu do kultúrnych výtvorov minulých generácií, ako i kľúčom k pochopeniu a interpretácii každodenných rituálov a tradícií. Žiaci sa na hodinách náboženstva hlbšie oboznamujú s Božím slovom, cez ktoré poznávajú viac povahu Trojjediného Boha a budujú si k Nemu osobný vzťah. Cieľom predmetu je získať hlbší prehľad o biblických textoch, orientovať sa v biblických textoch podľa súradníc, získať prehľad o biblických postavách, ktorých osobnosť formuje viera, rozvinúť svoj vzťah k Cirkvi, dostať základy kresťanskej viery, nadobudnúť živý a aktívny vzťah k Trojjedinému Bohu Otcu, Synovi a Duchu Svätému, získať vedomie vlastnej hodnoty a postavenia v spoločenstve, osvojiť si základné učenie Kresťanskej reformovanej cirkvi, nadobudnúť vzťah k Božiemu slovu, modlitbe a duchovným hodnotám, získať predpoklad pre vieru v Pána Ježiša Krista a pre večný život.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.