Základná škola Veľká Ida
Občianska náuka
Aktualizované: 05.10.2019
Vyučujúci: Mgr. Terézia Besterciová, Mgr. Monika Revťáková, Charakteristika predmetu a jeho ciele: Občianska náuka prispieva k vytváraniu a rozvoju sociálneho a občianskeho vedomia žiakov. Prostredníctvom vymedzených pojmov a výkonov sprostredkuje potrebné vedomosti, zručnosti a nadobudnutie spôsobilostí, ktoré im umožnia orientovať sa v sociálnom prostredí a v bežných životných situáciách. Umožňuje žiakom pochopiť seba samých a pomáha im v ich socializačnom procese. Vedie ich k poznávaniu svojej rodiny, školy, obce, regiónu, Slovenska a Európskej únie. Učí ich demokraticky myslieť a konať, poznávať svoje práva a povinnosti a obhajovať práva druhých. Poskytuje žiakom základné vedomosti z oblasti štátu a práva, umožňuje im pochopiť ekonomický život spoločnosti a vedie ich k aktívnej občianskej angažovanosti, ktorej jedným z dôležitých predpokladov je kritické myslenie. Cieľom predmetu je získať vedomie jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka v spoločnosti, realisticky sa spoznávať a hodnotiť samých seba, osvojovať si pravidlá a normy spoločenského spolunažívania, uvedomovať si práva a povinnosti a primerane svoje práva obhajovať, preberať zodpovednosť za vlastné názory, postoje a dôsledky konania, uznávať základné princípy demokracie, budovať si tolerantný prístup k iným názorom, postojom, hodnotám a kultúram, učiť sa aktívnemu občianstvu a osobnej angažovanosti, získať základné vedomostí o sociálnoekonomickom a právnom fungovaní spoločnosti.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.