Základná škola Veľká Ida
Občianska náuka
Aktualizované: 13.11.2017
Vyučujúci: Mgr. Terézia Besterciová, Mgr. Monika Revťáková, Mgr. Peter Timko   Charakteristika predmetu a jeho ciele: Občianska   náuka   prispieva   k   vytváraniu   a   rozvoju   sociálneho   a   občianskeho   vedomia žiakov.   Prostredníctvom   vymedzených   pojmov   a   výkonov   sprostredkuje   potrebné   vedomosti, zručnosti   a   nadobudnutie   spôsobilostí,   ktoré   im   umožnia   orientovať   sa   v   sociálnom   prostredí   a v   bežných   životných   situáciách.   Umožňuje   žiakom   pochopiť   seba   samých   a   pomáha   im   v   ich socializačnom   procese.   Vedie   ich   k   poznávaniu   svojej   rodiny,   školy,   obce,   regiónu,   Slovenska a   Európskej   únie.   Učí   ich   demokraticky   myslieť   a   konať,   poznávať   svoje   práva   a   povinnosti   a obhajovať   práva   druhých.   Poskytuje   žiakom   základné   vedomosti   z   oblasti   štátu   a   práva, umožňuje    im    pochopiť    ekonomický    život    spoločnosti    a    vedie    ich    k    aktívnej    občianskej angažovanosti, ktorej jedným z dôležitých predpokladov je kritické myslenie. Cieľom    predmetu    je    získať    vedomie    jedinečnosti    a    neopakovateľnosti    každého človeka   v   spoločnosti,   realisticky   sa   spoznávať   a   hodnotiť   samých   seba,   osvojovať   si   pravidlá a   normy   spoločenského   spolunažívania,   uvedomovať   si   práva   a   povinnosti   a   primerane   svoje práva    obhajovať,    preberať    zodpovednosť    za    vlastné    názory,    postoje    a    dôsledky    konania, uznávať    základné    princípy    demokracie,    budovať    si    tolerantný    prístup    k    iným    názorom, postojom,   hodnotám   a   kultúram,   učiť   sa   aktívnemu   občianstvu   a   osobnej   angažovanosti, získať základné vedomostí o sociálnoekonomickom a právnom fungovaní spoločnosti.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.