Základná škola Veľká Ida
Ruský jazyk
Aktualizované: 13.11.2017
Vyučujúce: PaedDr. Agnesa Gálová, Mgr. Natália Pilipčuková Charakteristika predmetu a jeho ciele: Ruský   jazyk   patrí   medzi   všeobecnovzdelávacie   predmety   a   spoločne   s   vyučovacím predmetom   anglický   jazyk,   slovenský   jazyk   a   literatúra   vytvára   vzdelávaciu   oblasť   Jazyk   a komunikácia. Vzhľadom   na   široké   využitie   cudzích   jazykov   v   súkromnej   a   profesijnej   oblasti   života, či   už   pri   ďalšom   štúdiu,   cestovaní,   spoznávaní   kultúr   aj   práci,   sa   dôraz   pri   vyučovaní   cudzích jazykov    kladie    na    praktické    využitie    osvojených    kompetencií,    efektívnu    komunikáciu    a činnostne    zameraný    prístup.    Komunikácia    v    cudzích    jazykoch    je    založená    na    schopnosti porozumieť,    vyjadrovať    myšlienky,    pocity,    fakty    a    názory    ústnou    a    písomnou    formou    v primeranej škále spoločenských a kultúrnych súvislostí podľa želaní a potrieb jednotlivca. Všeobecné     ciele     vyučovacieho     predmetu     ruský     jazyk     vychádzajú     z     modelu všeobecných   kompetencií   a   komunikačných   jazykových   kompetencií.   Pri   formulácii   cieľov vyučovacieho      predmetu      sa      zdôrazňuje      činnostne      zameraný      prístup.      Na      splnenie komunikačných    úloh    sa    žiaci    musia    zapájať    do    komunikačných    činností    a    ovládať komunikačné     stratégie     (počúvanie     s     porozumením,     čítanie     s porozumením,     spracovať hovorený   alebo   napísaný   text   ako   poslucháč   alebo   čitateľ,   vytvoriť   ústny   alebo   písomný   text, používať hovorené a písané texty v komunikačných situáciách na konkrétne funkčné ciele).
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.