Základná škola Veľká Ida
Slovenský jazyk
Vyučujúce: PaedDr. Helena Hribová         Mgr. Mária Černá           Na I. stupni ZŠ a v špeciálnych triedach vyučujú triedni učitelia. Charakteristika predmetu a jeho ciele: Jazyk je fenomén, ktorý sprevádza človeka v písomnej alebo v ústnej podobe po celý život. Je zdrojom osobného a kultúrneho obohatenia človeka, je nástrojom myslenia a komunikácie. Na hodinách slovenského jazyka a literatúry majú žiaci  možnosť objaviť, ale aj prejaviť pozitíva v sebe a v živote, hľadať krásy jazyka. Predmet cieľavedome rozvíja komunikačnú gramotnosť žiakov. V literatúre žiak získa intelektuálne zručnosti, ktoré z neho robia vzdelaného čitateľa, ktorý dokáže literárny text analyzovať, orientovať sa v ňom a  bude vedieť prakticky aplikovať získané vedomosti, zručnosti a návyky. Cieľom vyučovania  slovenského jazyka a literatúry je viesť žiakov k spoznávaniu jazyka, rozvíjať komunikačné schopnosti a návyky žiakov, aby získali kvalitnú jazykovú kompetenciu, t.j. schopnosť primerane reagovať v rozličných jazykových situáciách, pestovať v žiakoch lásku k materinskému jazyku a vedomie jazykovej príslušnosti  k istému etniku, pocit jazykovej príbuznosti a spolupatričnosti s inými etnikami. Prostredníctvom jazyka viesť žiakov k spoznávaniu histórie vlastného národa a vážiť si ľudí, ktorí sa zaslúžili o rozvoj a poznanie slovenského jazyka, prehlbovať estetické cítenie žiakov a tak im umožniť vnímať a precítiť krásu umeleckého slova, rozvíjať etické cítenie žiakov založené na empatii a asertivite, viesť ich k prosociálnemu správaniu, aby si dokázali uvedomiť podstatu a význam ľudských hodnôt. Viesť žiakov od základnej gramotnosti k získaniu čitateľských návykov, orientovať sa na knihu, vzbudiť záujem o čítanie, a pozitívne prijímať literatúru a kultúru
Aktualizované: 30.03.2014
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.