Základná škola Veľká Ida
Slovenský jazyk
Aktualizované: 26.09.2019
Vyučujúci: Mgr. Mária Černá, Mgr. Monika Revťáková, Mgr. Daniel Rajňák Na I. stupni ZŠ a v špeciálnych triedach vyučujú triedni učitelia. Charakteristika predmetu a jeho ciele: Jazyk je fenomén, ktorý sprevádza človeka v písomnej alebo v ústnej podobe po celý život. Je zdrojom osobného a kultúrneho obohatenia človeka, je nástrojom myslenia a komunikácie. Na hodinách slovenského jazyka a literatúry majú žiaci možnosť objaviť, ale aj prejaviť pozitíva v sebe a v živote, hľadať krásy jazyka. Predmet cieľavedome rozvíja komunikačnú gramotnosť žiakov. V literatúre žiak získa intelektuálne zručnosti, ktoré z neho robia vzdelaného čitateľa, ktorý dokáže literárny text analyzovať, orientovať sa v ňom. Cieľom vyučovania slovenského jazyka a literatúry je viesť žiakov k spoznávaniu jazyka, rozvíjať komunikačné schopnosti a návyky žiakov, aby získali kvalitnú jazykovú kompetenciu, t. j. schopnosť primerane reagovať v rozličných jazykových situáciách, pestovať v žiakoch lásku k materinskému jazyku a vedomie jazykovej príslušnosti k istému etniku, pocit jazykovej príbuznosti a spolupatričnosti s inými etnikami. Prostredníctvom jazyka viesť žiakov k spoznávaniu histórie vlastného národa a vážiť si ľudí, ktorí sa zaslúžili o rozvoj a poznanie slovenského jazyka, prehlbovať estetické cítenie žiakov a tak im umožniť vnímať a precítiť krásu umeleckého slova, rozvíjať etické cítenie žiakov založené na empatii a asertivite, viesť ich k prosociálnemu správaniu, aby si dokázali uvedomiť podstatu a význam ľudských hodnôt. Viesť žiakov od základnej gramotnosti k získaniu čitateľských návykov, vzbudiť záujem o čítanie, a pozitívne prijímať literatúru a kultúru.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.