Základná škola Veľká Ida
Slovenský jazyk
Aktualizované: 13.11.2015
Vyučujúci: Mgr. Ľubica Diškantová, Mgr. Monika Revťáková, Mgr. Daniel Rajňák Na I. stupni ZŠ a v špeciálnych triedach vyučujú triedni učitelia. Charakteristika predmetu a jeho ciele: Jazyk   je   fenomén,   ktorý   sprevádza   človeka   v   písomnej   alebo   v   ústnej   podobe   po   celý život.    Je    zdrojom    osobného    a    kultúrneho    obohatenia    človeka,    je    nástrojom    myslenia    a komunikácie.   Na   hodinách   slovenského   jazyka   a   literatúry   majú   žiaci možnosť   objaviť,   ale   aj prejaviť pozitíva v sebe a v živote, hľadať krásy jazyka. Predmet   cieľavedome   rozvíja   komunikačnú   gramotnosť   žiakov.   V   literatúre   žiak   získa intelektuálne   zručnosti,   ktoré   z   neho   robia   vzdelaného   čitateľa,   ktorý   dokáže   literárny   text analyzovať, orientovať sa v ňom. Cieľom   vyučovania slovenského   jazyka   a   literatúry   je   viesť   žiakov   k   spoznávaniu jazyka,   rozvíjať   komunikačné   schopnosti   a   návyky   žiakov,   aby   získali   kvalitnú   jazykovú kompetenciu,    t.    j.    schopnosť    primerane    reagovať    v    rozličných    jazykových    situáciách, pestovať   v   žiakoch   lásku   k   materinskému   jazyku   a   vedomie   jazykovej   príslušnosti    k   istému etniku,    pocit    jazykovej    príbuznosti    a    spolupatričnosti    s    inými    etnikami.    Prostredníctvom jazyka   viesť   žiakov   k   spoznávaniu   histórie   vlastného   národa   a   vážiť   si   ľudí,   ktorí   sa   zaslúžili o   rozvoj   a   poznanie   slovenského   jazyka,   prehlbovať   estetické   cítenie   žiakov   a   tak   im   umožniť vnímať   a   precítiť   krásu   umeleckého   slova,   rozvíjať   etické   cítenie   žiakov   založené   na   empatii   a asertivite,   viesť   ich   k   prosociálnemu   správaniu,   aby   si   dokázali   uvedomiť   podstatu   a   význam ľudských   hodnôt.   Viesť   žiakov   od   základnej   gramotnosti   k   získaniu   čitateľských   návykov, vzbudiť záujem o čítanie, a pozitívne prijímať literatúru a kultúru.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.