Základná škola Veľká Ida
Technika
Aktualizované: 13.11.2015
Vyučujúci: Ing. Monika Stahovcová, Mgr. Eva Timárová, Mgr. Radoslav Servila, Ing. Vladimír Strýčko, Mgr. Branislav Kušnír Charakteristika predmetu a jeho ciele: Učebný    predmet    vedie    žiakov    k    získaniu    základných    užívateľských    zručností    v rôznych   oblastiach   ľudskej   činnosti   a   prispieva   k   poznaniu   trhu   práce,   vytváraniu   životnej   i profesijnej   orientácie   žiakov.   Koncepcia   predmetu   vychádza   z   konkrétnych   životných   situácií, v   ktorých   človek   prichádza   do   priameho   kontaktu   s   ľudskou   činnosťou   a   technikou   v   jej rozmanitých   podobách   a   širších   súvislostiach   a   prostredníctvom   technických   vymožeností chráni   svet   a   kultúrne   pamiatky.   Predmet   musí   byť   založený   predovšetkým   na   praktickej činnosti.   Jeho   náplň   sa   cielene   zameriava   na   zručnosti   a   návyky   pre   uplatnenie   žiakov   v ďalšom živote a spoločnosti. Cieľom   predmetu   je   rozlíšiť   a   bezpečne   používať   prírodné   a   technické   materiály, nástroje,   náradie   a zariadenia,   osvojiť   si   dodržiavanie   stanovených   pravidiel,   experimentovať s   nápadmi,   materiálmi,   technológiami   a   technikami;   vytvoriť   si   vhodné   návyky   pre   rodinný život;   pociťovať   zodpovednosť   za   svoje   zdravie,   ľudské   vzťahy   a   financie   ako   aj   za   pohodlie a   bezpečnosť   v   ich   bezprostrednom   okolí;   cítiť   zodpovednosť   za   kvalitu   svojich   i   spoločných výsledkov   práce;   osvojiť   si   základné   pracovné   zručnosti   a   návyky   z   rôznych   pracovných oblastí,   organizovať   a   plánovať   prácu   a   používať   vhodné   nástroje,   náradie   a   pomôcky   pri práci   i   v   bežnom   živote;   chápať   prácu   a   pracovné   činnosti   ako   príležitosti   na   sebarealizáciu, sebaaktualizáciu a na rozvíjanie podnikateľského myslenia.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.