Základná škola Veľká Ida
Telesná a športová výchova
Aktualizované: 13.11.2015
Vyučujúci: I . stupeň PaedDr. Alena Götzová, Mgr. Michaela Radvanová, Mgr. Radoslav Servila I I . stupeň Ing. Vladimír Strýčko, Mgr. Radoslav Servila Charakteristika predmetu a jeho ciele: Predmet   telesná   a   športová   výchova   poskytuje   základné   informácie   o   biologických, fyzických   a   sociálnych   základoch   zdravého   životného   štýlu.   Žiak   si   v   ňom   rozvíja   schopnosti a   osvojuje   vedomosti,   zručnosti   a   návyky,   ktoré   sú   súčasťou   zdravého   životného   štýlu   nielen počas   školskej   dochádzky,   ale   i   v   dospelosti.   Osvojuje   si   pohybové   zručnosti   a   návyky   na efektívne    využitie    voľného    času    a    zároveň    vedomosti    o    zdravotnom    účinku    osvojených pohybových   zručností   a   návykov.   Dôraz   sa   kladie   na   motiváciu   k   pohybovej   a   športovej aktivite,   vyzdvihnutie   osobitostí   žiakov   a   ich   individuálnych   predpokladov   pre   vykonávanie daných činností. Cieľom   predmetu   je   vysvetliť   účinok   pohybovej   aktivity   na   zdravie   s   jej   aplikáciou   v dennom    režime,    získať    vedomosti    o    potrebe    pohybu    ako    prevencie    pred    civilizačnými ochoreniami,   informovať   o   situáciách   ohrozujúcich   zdravie,   osvojovať   si   zásady   správnej výživy,    vysvetliť    význam    využívania    telovýchovných    a    športových    činností    vo    svojom voľnom    čase,    vysvetliť    význam    aktívneho    odpočinku    na    odstránenie    únavy,    rozvíjať pohybové   schopnosti   a diagnostikovať   úroveň   pohybovej   výkonnosti,   osvojiť   si   techniku   a pravidlá   rôznych   športov   a   športových   disciplín,   vytvoriť   príjemný   zážitok   z   vykonávanej pohybovej činnosti a zo športu.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.