Základná škola Veľká Ida
Telesná a športová výchova
Aktualizované: 05.10.2019
Vyučujúci: Ing. Vladimír Strýčko, Mgr. Radoslav Servila Na I. stupni a v špeciálnych triedach vyučujú triedni učitelia. Charakteristika predmetu a jeho ciele: Predmet telesná a športová výchova poskytuje základné informácie o biologických, fyzických a sociálnych základoch zdravého životného štýlu. Žiak si v ňom rozvíja schopnosti a osvojuje vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré súčasťou zdravého životného štýlu nielen počas školskej dochádzky, ale i v dospelosti. Osvojuje si pohybové zručnosti a návyky na efektívne využitie voľného času a zároveň vedomosti o zdravotnom účinku osvojených pohybových zručností a návykov. Dôraz sa kladie na motiváciu k pohybovej a športovej aktivite, vyzdvihnutie osobitostí žiakov a ich individuálnych predpokladov pre vykonávanie daných činností. Cieľom predmetu je vysvetliť účinok pohybovej aktivity na zdravie s jej aplikáciou v dennom režime, získať vedomosti o potrebe pohybu ako prevencie pred civilizačnými ochoreniami, informovať o situáciách ohrozujúcich zdravie, osvojovať si zásady správnej výživy, vysvetliť význam využívania telovýchovných a športových činností vo svojom voľnom čase, vysvetliť význam aktívneho odpočinku na odstránenie únavy, rozvíjať pohybové schopnosti a diagnostikovať úroveň pohybovej výkonnosti, osvojiť si techniku a pravidlá rôznych športov a športových disciplín, vytvoriť príjemný zážitok z vykonávanej pohybovej činnosti a zo športu.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.