Základná škola Veľká Ida
Výtvarná výchova
Aktualizované: 13.11.2015
Vyučujúci: Mgr. Tünde Kissová, PaedDr. Agnesa Gálová, Mgr. Radoslav Servila Na I. stupni a v špeciálnych triedach vyučujú triedni učitelia.  Charakteristika predmetu a jeho ciele: Výtvarná    výchova    je    predmet,    na    ktorom    žiaci    prostredníctvom    výtvarných    činností spoznávajú   vyjadrovacie   prostriedky   vizuálnych   umení   (kresby,   maľby,   plastiky,   fotografie, dizajnu,   architektúry,   videa   a   filmu).   Ťažiskom   je   práca   žiakov   s   výtvarnými   materiálmi, technikami   a   nástrojmi   (od   ceruzky   až   po   fotoaparát   a   počítač).   Zahŕňa   tvorbu   od   vymyslenia nápadu   (čo   chcú   žiaci   vytvoriť),   cez   nachádzanie   formy   (ako   to   vyjadriť),   až   po   realizáciu (schopnosť    previesť    nápad    a    formu    v    materiáli    prostredníctvom    výtvarnej    techniky). Prostredníctvom   tohto   procesu   sa   jednak   zvyšuje   gramotnosť   žiakov   –   schopnosť   rozumieť vizuálnym   znakom   na   základe   vlastnej   skúsenosti,   jednak   sú   uvádzaní   do   znalosti   rôznych foriem   súčasnej   vizuálnej   kultúry   i   kultúrnej   tradície.   Žiaci   touto   formou   získavajú   dôležité kompetencie   porozumenia   reklame,   filmu   a   videu,   dizajnu,   architektúre;   fotografiám   obrazom a objektom, ktoré ich obklopujú a vytvárajú ich „obraz sveta“. Cieľom   predmetu   je   spoznávať   vyjadrovacie   prostriedky   vizuálnych   umení   –   výtvarného umenia,   fotografie,   dizajnu,   architektúry,   videa   a   filmu,   rozumieť   im   a   získavať   základnú gramotnosť    v    ich    používaní,    rozvíjať    pozorovacie    schopnosti,    schopnosti    reagovať    na vizuálne    podnety    a    výtvarne    ich    spracovávať,    rozvíjať    tvorbu    vlastných    myšlienkových konceptov   a   ich   formálnu   a   technickú   realizáciu,   spoznávať   a   slovne   pomenúvať   formu, námet    umeleckých    diel    a    svoj    zážitok    z    nich    výtvarne    interpretovať,    poznávať    vybrané typické    diela    vizuálnej    kultúry,    reprezentujúce    smery    moderného    a    súčasného    umenia    a historické slohy, osvojiť si primerané kultúrne postoje, názory a hodnotové kritériá.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.