Základná škola Veľká Ida
Výtvarná výchova
Aktualizované: 05.10.2019
Vyučujúci: PaedDr. Agnesa Gálová, Mgr. Radoslav Servila Na I. stupni a v špeciálnych triedach vyučujú triedni učitelia.  Charakteristika predmetu a jeho ciele: Výtvarná výchova je predmet, na ktorom žiaci prostredníctvom výtvarných činností spoznávajú vyjadrovacie prostriedky vizuálnych umení (kresby, maľby, plastiky, fotografie, dizajnu, architektúry, videa a filmu). Ťažiskom je práca žiakov s výtvarnými materiálmi, technikami a nástrojmi (od ceruzky po fotoaparát a počítač). Zahŕňa tvorbu od vymyslenia nápadu (čo chcú žiaci vytvoriť), cez nachádzanie formy (ako to vyjadriť), po realizáciu (schopnosť previesť nápad a formu v materiáli prostredníctvom výtvarnej techniky). Prostredníctvom tohto procesu sa jednak zvyšuje gramotnosť žiakov schopnosť rozumieť vizuálnym znakom na základe vlastnej skúsenosti, jednak uvádzaní do znalosti rôznych foriem súčasnej vizuálnej kultúry i kultúrnej tradície. Žiaci touto formou získavajú dôležité kompetencie porozumenia reklame, filmu a videu, dizajnu, architektúre; fotografiám obrazom a objektom, ktoré ich obklopujú a vytvárajú ich „obraz sveta“. Cieľom predmetu je spoznávať vyjadrovacie prostriedky vizuálnych umení výtvarného umenia, fotografie, dizajnu, architektúry, videa a filmu, rozumieť im a získavať základnú gramotnosť v ich používaní, rozvíjať pozorovacie schopnosti, schopnosti reagovať na vizuálne podnety a výtvarne ich spracovávať, rozvíjať tvorbu vlastných myšlienkových konceptov a ich formálnu a technickú realizáciu, spoznávať a slovne pomenúvať formu, námet umeleckých diel a svoj zážitok z nich výtvarne interpretovať, poznávať vybrané typické diela vizuálnej kultúry, reprezentujúce smery moderného a súčasného umenia a historické slohy, osvojiť si primerané kultúrne postoje, názory a hodnotové kritériá.
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.