Základná škola Veľká Ida
Zoznam pedagogických zamestnancov
Aktualizované: 22.10.2017
Mgr. Terézia Besterciová   riaditeľka školy  Mgr. Ľubica Diškantová   zástupkyň a riaditeľky pre II. stupeň ZŠ a ŠT  Mgr. Helena Mikulová   z ástupkyň a riaditeľky pre I. stupeň      Mgr.  Marcela Valeč ková  0.A    Mgr. Erika Rácová  0.B    Ing. Lívia Nalevanková  0.C    Mgr. Blanka Müllerová  I .A  Koordinátorka Zelenej školy  PaedDr. Vladimír Horváth  I .B    Mgr. Michaela Radvanová  I .C  Koordinátorka Žiackej školskej rady  Mgr.  Petra Focková  I .D    Mgr. Vlasta Hájeková  II.A  Koordinátorka ENV  Mgr.  Helena Ševč íková  II .B    Mgr. Silvia Tóth  II.C    Mgr. Andrea Fedorová  III .A  Vedúca MZ 2. –  4. roč.  PaedDr. Alena Gӧtzová  III .B  Vedúca MZ 0. –  1. roč.  Ing. Ivo Babica  III .C    Mgr. Natália Pilipč uková  IV .A    Mgr. Branislav Kušnír  IV .B    Mgr. Tünde Kissová  V. A  Koordinátorka VMR  Ing. Vladimír Strýč ko  V .B    Ing. Monika Stahovcová  VI .A  Vedúca PK výchovných predmetov  Mgr. Daniel Rajň ák  VI .B    Mgr. Edita Kardosová  VII.A  Vedúca PK prírodovedných predmetov  Mgr. Peter Timko  VII .B   Mgr. Eva Timárová  VIII .A  Vedúca PK spoloč enskovedných predmetov  PaedDr. Agnesa Gálová  IX .A    Mgr. Anna Ižolová     Mgr. Monika Revťáková     Mgr. Radoslav  Servila     Mgr. Kristián Szabó     Ing. Jozef Tužinský   Vedúci PK jazykov      Mgr. Monika Sabolová  II.  ŠT    Mgr. Barbora Weissová  III.A ŠT    Mgr. Mária Hajduková  III.B ŠT  Koordinátorka Zdravej školy  Mgr. Katarína Tompošová  II. –  VII. ŠT   Mgr. Mária Besterciová  IV. ŠT    Mgr. Gabriela Abošiová  V. ŠT  Koordinátorka PPDZ  Mgr. Iveta Palašč áková  VI. ŠT    Mgr. Mária Mač áková  VI.  –  IX. ŠT    Mgr. Ján Zámbory  VII. ŠT  Vedúci MZ špeciálnych tried  Mgr. Marek Matta  VII. –  VIII. ŠT        Iveta Kost y r i nová  vychovávateľka        Mgr. Barbora Kubelková  školská psychologič ka    PaedDr. Anna Plávková  špeciálna pedagogič ka        Pedagogickí asistenti     Eva Benӧová     Viktória Lavrenč íková     Iveta Lukáč ová     Silvia Rontová     Dávid Sedlák     Mgr. Slavomíra Žipajová
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.