Základná škola Veľká Ida
Vianočná akadémia
Aktualizované: 11.03.2014
Vianoč ná akadémia Najkrajšími sviatkami roka sú pre všetkých nás Vianoce. Sviatky plné č ara, lásky a porozumenia. Tieto myšlienky sa prelínali ďalšou našou tradič nou akciou. V  stredu 18. decembra žiaci našej školy pripravil i pod vedením svojich pedagógov pre svojich najbližších vianoč n ú akadémiu . Všetci pozvaní sa stretli v slávnostne vyzdobenej školskej jedálni, ktorú zdobili vianoč né stromč eky, girlandy a slávnostnú atmosféru dotváralo mihotavé svetlo sviec.   Hodnotný kultúrny program bol výsledkom nároč nej prípravy, ukázal talent mnohých detí, silu kolektívu, radosť zo spoloč nej práce. Dojemné scény sa striedali s  ukážkam i    ľudových zvykov , spe vom, tancom, pastierskymi hrami, vinšovač kami  i veselými tanč ekmi. Vianoč ná akadémia sa niesla v duchu Českej omše vianoč nej od Jána Jakuba Rybu, konč ila darmi pre Jezuliatko v podobe jednotlivých č ísel programu a záver tvorila neodmysliteľná Tichá noc, po ktorej sa všetci návštevníci plní blaženosti rozišli do svojich domovov v oč akávaní najkrajších sviatkov roka
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.