Základná škola Veľká Ida
ENVIROOTÁZNIKY - vyhodnotenie
Aktualizované: 14.06.2015
Odbor    starostlivosti    o    životné    prostredie,    environmentálnej    výchovy    a vzdelávania Slovenskej   agentúry   životného   prostredia   (SAŽP)   v   Banskej   Bystrici   vyhlásil   v   januári   2015 jubilejný   X.   ročník   celoslovenskej   vedomostnej   súťaže   pre   žiakov   II.   stupňa   základných   škôl. Jej    cieľom    je    zvýšiť    záujem    žiakov    základných    škôl    o prírodovedné    predmety    a    o problematiku    životného    prostredia    ešte    pred    ich    rozhodovaním    sa    o budúcom    štúdiu    na stredných   školách.   Súčasne   má   olympiáda   prispieť   k   zvyšovaniu   environmentálneho   vedomia, informovanosti    o    trvalo    udržateľnom    rozvoji    angažovanosti    žiakov    v otázkach    životného prostredia doma, v škole a vo svojom regióne. Tento   rok   sa   do   olympiády   zapojilo  958   žiakov    II.   stupňa    z   celkového   počtu  142 základných     škôl .    V    zmysle    propozícií    sa    porota,    vytvorená    z    odborných    zamestnancov Slovenskej agentúry životného prostredia, zhodla na nasledovných kritériách hodnotenia: -   počet získaných bodov, -   samostatnosť pri riešení (kolektívne práce – identicky vyplnené hárky odpovedí boli zo súťažného hodnotenia vyradené), -   uvedené použité zdroje X.    ročník    súťaže    sa    realizoval    s    finančnou    podporou    projektu  Kampaň    za    čistejšie ovzdušie    –    na    podporu    trvalo    udržateľnej    mobility    v mestách    na    Slovensku ,    ktorý    bol spolufinancovaný  z Environmentálneho fondu SR. Naša škola sa do tejto súťaže zapojila prostredníctvom žiakov VII. A triedy s pani učiteľkou Mgr. Kissovou, ktorá so žiakmi viedla záujmový útvar Mladý prírodovedec a ktorá je aj členkou výboru Zelenej školy a teda súťaž korešpondovala s náplňou záujmového útvaru i „Zelenej školy.“ Výsledky našich žiakov v súťaži ENVIROOTÁZNIKY  boli nasledovné. Benjamín Lučai, trieda VII.A,  33 bodov, 335. miesto Frederika Györgyová, trieda VII.A, 32 bodov, 349. miesto Nikola Vitániová, trieda VII.A, 31 bodov, 371. miesto Spomedzi   približne   950   účastníkov   sa   nemáme   za   čo   hanbiť   a   účastníkom   srdečne gratulujeme!
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.