Základná škola Veľká Ida
ENVIROOTÁZNIKY - vyhodnotenie
Aktualizované: 14.06.2015
Odbor starostlivosti o životné prostredie, environmentálnej výchovy a vzdelávania Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) v Banskej Bystrici vyhlásil v januári 2015 jubilejný X. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov II. stupňa základných škôl. Jej cieľom je zvýšiť záujem žiakov základných škôl o prírodovedné predmety a o problematiku životného prostredia ešte pred ich rozhodovaním sa o budúcom štúdiu na stredných školách. Súčasne olympiáda prispieť k zvyšovaniu environmentálneho vedomia, informovanosti o trvalo udržateľnom rozvoji angažovanosti žiakov v otázkach životného prostredia doma, v škole a vo svojom regióne. Tento rok sa do olympiády zapojilo  958 žiakov  II. stupňa  z celkového počtu  142 základných  škôl . V zmysle propozícií sa porota, vytvorená z odborných zamestnancov Slovenskej agentúry životného prostredia, zhodla na nasledovných kritériách hodnotenia: -   počet získaných bodov, -   samostatnosť pri riešení (kolektívne práce – identicky vyplnené hárky odpovedí boli zo súťažného hodnotenia vyradené), -   uvedené použité zdroje X. ročník súťaže sa realizoval s finančnou podporou projektu  Kampaň za čistejšie ovzdušie na podporu trvalo udržateľnej mobility v mestách na Slovensku , ktorý bol spolufinancovaný  z Environmentálneho fondu SR. Naša škola sa do tejto súťaže zapojila prostredníctvom žiakov VII. A triedy s pani učiteľkou Mgr. Kissovou, ktorá so žiakmi viedla záujmový útvar Mladý prírodovedec a ktorá je aj členkou výboru Zelenej školy a teda súťaž korešpondovala s náplňou záujmového útvaru i „Zelenej školy.“ Výsledky našich žiakov v súťaži ENVIROOTÁZNIKY boli nasledovné. Benjamín Lučai, trieda VII.A, 33 bodov, 335. miesto Frederika Györgyová, trieda VII.A, 32 bodov, 349. miesto Nikola Vitániová, trieda VII.A, 31 bodov, 371. miesto Spomedzi približne 950 účastníkov sa nemáme za čo hanbiť a účastníkom srdečne gratulujeme!
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.