Základná škola Veľká Ida
Školský vzdelávací program
ŠkVP  2017-2018.pdf
iŠkVP  2017-2018.pdf
ŠVP pre ŠKD 2016-2017.pdf
Učebný plán pre 3.-4.a7.až 9.roč.ZŠ.pdf
Učebný plán pre 1.-2.a 5.-6.roč.ZŠ.pdf
Učebný  plán  pre  3.-4.a 7.až 9.roč.ŠT.pdf
Učebný plán pre 2.a 5.-6.roč.ŠT.pdf
                Vzdelávacia oblasť 
ŠVP- primárne vzdelanie               pre I. stupeň ZŠ 
ŠVP_pv_ 2015.pdf   Primárne vzdelávanie 
ŠVP -nižšie stredné vzdelanie                pre  II. st. ZŠ 
ŠVP_nsv_2015.pdf     Nižšie stredné vzdelanie   
    ŠVP  pre žiakov s MP 
ŠVP pre  žiakov s MP.pdf   Vzdelávací program pre žiakov    s MP pre primárne vzdelávanie 
Jazyk a komunikácia 
Slovenský  jazyk   a literatúra 1. 2. roč.  -      Učebné     osnovy     sú totožné    so     vzdelávacím    štandardom ŠVP na príslušný vzdelávací predmet /    Vzdelávací   štandard   slovenský    jazyk a literatúra 2015, s.7 - 20    Slovenský jazyk a literatúra 3.a 4. ročník ZŠ   Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP na príslušný vzdelávací predmet  http//www.statpedu.sk     Anglický jazyk 1.ročník ZŠ- Disponibilné hodiny sú totožné s UO iŠkVP ZŠ V. Ida, 2016. s. 11-13/   Anglický jazyk 2.ročník ZŠ- Disponibilné hodiny sú totožné s UO iŠkVP ZŠ V. Ida, 2016 s.    Anglický jazyk 3.  4 ročník ZŠ- Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP na príslušný vzdelávací predmet  http//www.statpedu.sk     Komunikácia v rómskom jazyku-  1.ročník Disponibilné hodiny sú totožné s UO iŠkVP  V. Ida, 2016.s.13-14 
Slovenský  jazyk a literatúra 2.roč.ŠT -Učebné osnovy sú totožné so iŠVP   pre žiakov s ľahkým stupňom  MP pre primárne vzdelanie  Slovenský jazyk a literatúra  2016 s 22.- 25/    Disponibilné hodiny sú totožné s UO iŠkVP ZŠ V. Ida, s.73-74.    Slovenský  jazyk a literatúra 5. -6 roč.  ŠT- Učebné osnovy sú totožné so  iŠVP   pre žiakov s ľahkým stupňom  MP pre primárne vzdelanie  Slovenský jazyk a literatúra 2016 s 32.-36./    Disponibilné hodiny sú totožné s UO iŠkVP ZŠ V. Ida, s. 80, 85-86    Slovenský  jazyk a literatúra 5. -6 roč.  ŠT  VB - Učebné osnovy sú totožné so  iŠVP   pre žiakov s ľahkým stupňom  MP pre primárne vzdelanie  Slovenský jazyk a literatúra 2016 s 32.-36./    Slovenský jazyk a literatúra 3. a 7. roč. ŠT  http//www.statpedu.sk    Slovenský jazyk a literatúra 4 .a 8. roč. ŠT  http://www.statpedu.sk    Slovenský jazyk a literatúra 9. roč. ŠT  http://www.statpedu.sk 
Slovenský  jazyk a literatúra 5. -6 roč.   -     Učebné     osnovy      totožné    so    vzdelávacím     štandardom ŠVP na príslušný vzdelávací predmet /   Vzdelávací    štandard      slovenský   jazyk a literatúra,2015, s.4-33 /      Slovenský jazyk a literatúra 7. až 9.ročník ZŠ    http//www.statpedu.sk     Anglický jazyk 5.ročník ZŠ- Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP na príslušný vzdelávací predmet / Vzdelávací štandard anglický jazyk 2014, s.1- 33/    Anglický jazyk 6.ročník ZŠ  Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP na príslušný vzdelávací predmet / Vzdelávací štandard anglický jazyk 2014, s.1- 33/   Anglický jazyk 7.až 9.ročník ZŠ   htpp//www.statpedu.sk  htpp//www.statpedu.sk    Ruský jazyk- 5.ročník Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP na príslušný vzdelávací predmet   / Vzdelávací štandard ruský jazyk 2014,s.1-40/   Disponibilné hodiny sú totožné s UO iSkVP ZŠ V. Ida, 2016.s.33.- 37 /.    Ruský jazyk- 6.ročník Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP na príslušný vzdelávací predmet   / Vzdelávací štandard ruský jazyk 2014,s.1-40/     Disponibilné hodiny sú totožné s UO iSkVP ZŠ V. Ida, 2016.s.56.- 60/.     
Matematika a práca   s informáciami 
Matematika        1.  2. ročník-          Učebné osnovy        totožné    so    vzdelávacím štandardom        ŠVP        na        príslušný vzdelávací        predmet / Vzdelávací štandard  matematika,2015, s.4-13  /      Matematika 3. a  4 .ročník-  Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP na príslušný vzdelávací predmet http//www.statpedu.sk    Matematicko-didaktické hry-  1.roč  Disponibilné hodiny sú využité na opakovanie a precvičenie učiva matematiky prostredníctvom MDH - šachu (UO iŠkVP ZŠ V. Ida,2015 s.16-19    Matematicko-didaktické hry-  2.roč  Disponibilné hodiny sú využité na opakovanie a precvičenie učiva matematiky prostredníctvom MDH - šachu ( UO iŠkVP ZŠ V. Ida,2015.  s.25.-28 /      Informatika 1.ročník- Disponibilné hodiny sú totožné s UO iŠkVP ZŠ V. Ida, 2015.s.9    Informatika 2.ročník- Disponibilné hodiny sú totožné s UO iŠkVP ZŠ V. Ida    Informatika    3. -4. Roč -Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP na príslušný vzdelávací predmet  http://www.statpedu.sk 
Matematika 2.roč.ŠT - Učebné osnovy sú totožné so  ŠVP   pre žiakov s ľahkým stupňom  MP pre primárne vzdelanie   Matematika  2016 s 56.-57/    Disponibilné hodiny sú totožné s UO iŠkVP ZŠ V. Ida, s.75    Matematika 5.-6..roč.ŠT  Učebné osnovy sú totožné so  iŠVP   pre žiakov s ľahkým stupňom  MP pre primárne vzdelanie  Matematika  2016 s 62.-63./   Disponibilné hodiny sú totožné s UO iŠkVP ZŠ V. Ida, s.80-81, 86- 87.  Matematika 3.-7. roč. ŠT  http://www.statpedu.sk    Matematika 4.-8.. roč. ŠT  http://www.statpedu.sk    Matematika 9. roč. ŠT  http://www.statpedu.sk    Informatika 5.- 6.roč. ŠT  - Učebné osnovy sú totožné so  iŠVP   pre žiakov s ľahkým stupňom  MP pre primárne vzdelanie  Informatika  2016 s 72.-77./    Informatika 7.roč.ŠT  http//www.statpedu.sk    Informatika 8.roč.ŠT  http://www.statpedu.sk    Informatika 9.roč.ŠT  http://www.statpedu.sk   
Matematika 5.ročník- Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP na príslušný vzdelávací predmet   / Vzdelávací štandard matematika, 2015, s. 4-11 /    Disponibilné hodiny sú využité na opakovanie a precvičenie učiva (UO iŠkVP ZŠ V. Ida,2016. s.38.-39)    Matematika 6.ročník- Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP na príslušný vzdelávací predmet   / Vzdelávací štandard matematika, 2015, s. 11- 16 /    Disponibilné hodiny sú využité na opakovanie a precvičenie učiva (UO iŠkVP ZŠ V. Ida,2016. s.61-62)    Matematika 7. až. 9.roč.-   htpp//www.statpedu.sk
    Informatika 5.  ročník- Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP na príslušný vzdelávací predmet  Vzdelávací štandard informatika 2015, s.3-15    Disponibilné hodiny sú využité na opakovanie a precvičenie učiva (UO iŠkVP ZŠ V. Ida,2015. s.40,  )   Informatika 6.  ročník- Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP na príslušný vzdelávací predmet  Vzdelávací štandard informatika 2015, s.3-15    Disponibilné hodiny sú využité na opakovanie a precvičenie učiva (UO iŠkVP ZŠ V. Ida,2015. s. 62-63)   Informatika 7. až 9.roč.-  htpp//www.statpedu.sk
Človek a spoločnosť
Vlastiveda    3.    a    4.ročník-      Učebné osnovy       totožné    so    vzdelávacím štandardom        ŠVP        na        príslušný vzdelávací        predmet  htpp//www.statpedu.sk      Prírodoveda    3.  a 4.ročník -     Učebné osnovy sú totožné so     vzdelávacím štandardom  ŠVP  na  príslušný vzdelávací  predmet  htpp//wwwstatpedu.sk 
Vecné učenie 2.roč. -   Učebné   osnovy totožné so   iŠVP       pre    žiakov        ľahkým stupňom          MP     pre     primárne vzdelanie         Vecné   učenie   2016   s 56.- 57/     Vecné učenie pre 3.roč. ŠT  http://www.statpedu.sk    Vlastiveda 4.roč.SŤ  http://www.statpedu.sk    Vlastiveda 5.-6. roč. ŠT- Učebné osnovy sú totožné so  iŠVP   pre žiakov s ľahkým stupňom  MP pre primárne vzdelanie    Vlastiveda 2016 s 120.-121//    Dejepis pre 7. roč. ŠT   Geografia 7.roč. ŠT  Občianska náuka 7.roč. ŠT  http://www.statpedu.sk    Dejepis pre 8. roč. ŠT  Geografia 8.roč. ŠT  Občianska náuka 8.roč. ŠT  http://www.statpedu.sk  Dejepis pre 9. roč. ŠT    Geografia 9.roč.-  Občianska náuka 9.roč. ŠT  http://www.statpedu.sk 
Dejepis   5.  6. roč. -   Učebné   osnovy   sú totožné    so     vzdelávacím    štandardom ŠVP   na   príslušný   vzdelávací   predmet         /  Vzdelávací    štandard  
 dejepis    ,2015, s.7-10  /     Dejepis 7. až 9. roč.   htpp//www.statpedu.sk
   Geografia    5.  6. roč -    Učebné    osnovy sú   totožné   so   vzdelávacím   štandardom ŠVP   na   príslušný   vzdelávací   predmet         /   Vzdelávací   štandard  
     Geografia 7. až 9. roč.- htpp//www.statpedu.sk
     Občianska náuka 5.ročník-   Disponibilné hodiny sú totožné s UO iŠkVP ZŠ V. Ida, 2015.s46.-51  Občianska náuka 6.ročník-  Disponibilné hodiny sú totožné s UO iŠkVP ZŠ V. Ida, 2015.s46.-51     Občianska náuka 7.až 9. ročník-    htpp//www.statpedu.sk
Človek a príroda
Prvouka   1.  2. ročník -   Učebné   osnovy   sú totožné    so    vzdelávacím    štandardom ŠVP   na   príslušný   vzdelávací   predmet / Vzdelávací     štandard     prvouka,2015, s.3-12/      Dopravná výchova 1.ročník -  Disponibilné hodiny sú totožné s UO iSkVP ZŠ V. Ida, 2015.s.19    Dopravná výchova 2. roč.   Disponibilné hodiny sú totožné s UO iSkVP ZŠ V. Ida, 2015.s.19   3.--4.ročník -  Disponibilné hodiny sú totožné s UO iSkVP  V. Ida, 2015 
Biológia   5. -6. ročník-    Učebné   osnovy   sú totožné    so     vzdelávacím    štandardom ŠVP   na   príslušný   vzdelávací   predmet         /    Vzdelávací  
      Biológia 7. až 9.  ročník- http//www.statpedu.sk
     Fyzika   6.  ročník   -    Učebné   osnovy sú   totožné   so   vzdelávacím   štandardom ŠVP na príslušný vzdelávací predmet /     Vzdelávací    štandard  
  Fyzika   7.      9.ročník   -     Učebné   osnovy sú   totožné   ŠVP na príslušný vzdelávací predmet  htpp//www.statpedu.sk
  Chémia   7.-9.ročník    -Učebné   osnovy sú   totožné   so   vzdelávacím   štandardom ŠVP na príslušný vzdelávací predmet  http//www.statpedu.sk
Biológia 7.roč. ŠT  http://www.statpedu.sk    Biológia 8.roč. ŠT   http://www.statpedu.sk    Biológia 9.roč. ŠT  http://www.statpedu.sk     Dopravná výchova 2. roč. ŠT  Disponibilné hodiny sú totožné s UO iSkVP ZŠ V. Ida, 2016.s.78-79 /  
Človek a svet práce
Pracovné   vyučovanie  3. a 4.    ročník- Učebné   osnovy sú  totožné  so vzdelávacím   štandardom  ŠVP  na príslušný   vzdelávací   predmet Htpp//www.statpedu.sk  
Pracovné vyučovanie 2.roč.ŠT - Učebné osnovy sú totožné so  iŠVP   pre žiakov s ľahkým stupňom  MP pre primárne vzdelanie  Pracovné vyučovanie 2016 s 162.-163/    Disponibilné hodiny sú totožné s UO iSkVP ZŠ V. Ida, 2016,s. 77- 78/   Pracovné vyučovanie 5.-6..roč.ŠT  Učebné osnovy sú totožné so  iŠVP   pre žiakov s ľahkým stupňom  MP pre primárne vzdelanie  Pracovné vyučovanie 2016 s 168.-172/    Disponibilné hodiny sú totožné s UO iSkVP ZŠ V. Ida, 2016,s. 82- 83/   Pracovné vyučovanie 3. a 7.roč.ŠT  http://www.statpedu.sk    Pracovné vyučovanie 4. a 8. r         o         č         .         Š         T             Pracovné        vyučovanie         9 . r         o         č         .         Š         T           http://www.statpedu.sk     Rodinná výchova 7.roč. ŠT  Disponibilné hodiny sú totožné s UO  V. Ida, 2015.   Rodinná výchova 8.roč. ŠT Disponibilné hodiny sú totožné s UO  ZŠ V. Ida, 2015.   Rodinná výchova 9.roč. ŠT Disponibilné hodiny sú totožné s UO  ZŠ V. Ida, 2015. 
Technika   5.   ročník-    Učebné   osnovy sú   totožné   so   vzdelávacím   štandardom ŠVP na príslušný vzdelávací predmet /    Vzdelávací   štandard  
     Technika 6. ročník-  Učebné   osnovy sú   totožné   so   vzdelávacím   štandardom ŠVP na príslušný vzdelávací predmet /    Vzdelávací   štandard  
   Technika 9. ročník-   http//www.statpedu.sk
     Svet práce 9.ročník  Htpp//www.statpedu.s k
     Rodinná výchova 5.ročník-  Disponibilné hodiny sú totožné s UO iSkVP ZŠ V. Ida, 2015.s.44-45/    Rodinná výchova 6.ročník-  Disponibilné hodiny sú totožné s UO iSkVP ZŠ V. Ida, 2015.s.70-72/    Tvorba životného prostredia 5.ročník- Disponibilné hodiny sú totožné s UO iSkVP ZŠ V. Ida, 2015.s.43-45    Tvorba životného prostredia 6.ročník- Disponibilné hodiny sú totožné s UO iSkVP ZŠ V. Ida, 2015.s.64-67 
Človek a hodnoty
Etická    výchova    1.- 2. ročník Učebné osnovy       totožné    so vzdelávacím štandardom  ŠVP  na príslušný vzdelávací   predmet        / Vzdelávací štandard etická výchova  ,2015, s.4-6    Etická   výchova   3.-4.ročník   -      Učebné osnovy sú totožné  so     vzdelávacím štandardom ŠVP   na        príslušný vzdelávací   predmet  http//www.statpedu.sk     Náboženská     výchova           katolícka cirkev 1. -2. ročník    - Učebné   osnovy   sú totožné    so vzdelávacím    štandardom ŠVP   na   príslušný   vzdelávací   predmet / Vzdelávací         štandard        náboženská výchova,   katolícka   cirkev    ,2015,   s.3-7     /      Náboženská     výchova           katolícka cirkev-3.-4.ročník:     Učebné   osnovy   sú totožné    so vzdelávacím    štandardom ŠVP na príslušný vzdelávací predmet  htpp//www.statpedu.sk   Náboženská   výchova       reformovaná cirkev-1.- 2. ročník  Učebné   osnovy   sú totožné    so  vzdelávacím    štandardom ŠVP   na   príslušný   vzdelávací   predmet / Vzdelávací         štandard        náboženská výchova,reformovaná     cirkev      ,2015, s.4-7        Náboženská   výchova       reformovaná cirkev    3.- 4.ročník     -    Učebné    osnovy   totožné   so   vzdelávacím   štandardom ŠVP   na   príslušný   vzdelávací   predmet  http//www.statpedu.sk 
Etická    výchova   5.- 6. roč.  ŠT   Učebné osnovy sú totožné so  iŠVP   pre žiakov s ľahkým stupňom  MP pre primárne vzdelanie  Etická výchova  2016 s 145-148/   Etická   výchova   7.roč. ŠT   http://www.statpedu.sk    Etická   výchova  8.roč. ŠT  http://www.statpedu.sk    Etická výchova 9.roč. ŠT  http://www.statpedu.sk    Náboženská     výchova           katolícka cirkev-5.-6.očník      Učebné   osnovy   sú totožné    so     vzdelávacím   štandardom ŠVP na príslušný vzdelávací predmet    /     Vzdelávací     štandard    náboženská výchova,   katolícka    cirkev   ,2015,   s.4-8     /     Náboženská výchova – katolícka cirkev-7.-9.ročník:Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP na príslušný vzdelávací predmet  ZŠ                 / Vzdelávací štandard náboženská výchova, reformovaná cirkev ,2015, s.9-17   
Etická    výchova    5.- 6. ročník     Učebné osnovy       totožné    so     vzdelávacím štandardom  ŠVP        na   príslušný vzdelávací predmet      / Vzdelávací štandard etická výchova ,2015, s.4-8  /
    Etická   výchova   7.-9.ročník   -     Učebné osnovy       totožné    so     vzdelávacím štandardom  ŠVP        na príslušný vzdelávací      predmet http//www.statpedu.sk
     Náboženská     výchova           katolícka cirkev-5.-6.očník      Učebné   osnovy   sú totožné    so     vzdelávacím    štandardom ŠVP na príslušný vzdelávací predmet /      Vzdelávací     štandard   
   /      Náboženská výchova – katolícka cirkev-7.-9.ročník:Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP na príslušný vzdelávací predmet    http//www.statpedu.sk
      Náboženská   výchova       reformovaná cirkev-5.-6.ročník     Učebné   osnovy   sú totožné    so     vzdelávacím    štandardom ŠVP na príslušný vzdelávací predmet   /Vzdelávací štandard náboženská výchova –reformovaná cirkev  ,2015, s.5-8 /    Náboženská   výchova       reformovaná cirkev    7.-9.ročník  Učebné    osnovy   totožné   so   vzdelávacím   štandardom ŠVP na príslušný vzdelávací predmet  http//www.statpedu.sk
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.