Základná škola Veľká Ida
Školský vzdelávací program
Aktualizované: 17.02.2018
ŠkVP 2018-2019 iŠkVP 2018-2019 ŠVP pre ŠKD 2018-2019 Učebný plán pre 1.-4. a 5.-9.roč. ZŠ Učebný plán pre 2.-3. a 5.-7.roč. ŠT ŠVP- primárne vzdelanie        pre I. stupeň ZŠ ŠVP pv 2015  Primárne vzdelávanie ŠVP -nižšie stredné vzdelanie        pre II. st. ZŠ ŠVP nsv 2015  Nižšie stredné vzdelanie ŠVP pre žiakov s MP ŠVP pre žiakov s MP  Vzdelávací program pre žiakov s MP pre primárne vzdelávanie
Vzdelávacia oblasť 
Jazyk a komunikácia Primárne vzdelávanie Slovenský   jazyk a   literatúra   1.     3 .   ročník         Učebné   osnovy     sú   totožné   so     vzdelávacím   štandardom ŠVP na príslušný vzdelávací predmet   / Vzdelávací šta ndard  slovenský jazyk a literatúra 2015, s.7 6/      Slovenský   jazyk   a   literatúra    4.   ročník   ZŠ   –   Učebné   osnovy   sú   totožné   so   vzdelávacím   štandardom   ŠVP na príslušný vzdelávací predmet     http//www.statpedu.sk Anglický jazyk    . ročník ZŠ  –   Disponibilné hodiny sú totožné s UO iŠkVP ZŠ V. Ida, 2017 Anglický jazyk    2. ročník ZŠ    –   Disponibilné hodiny sú totožné s UO   iŠkVP   ZŠ V. Ida ,   2017    Anglický   jazyk     3.   ročník   ZŠ   –   Učebné   osnovy   sú   totožné   so   vzdelávacím   štandardom   ŠVP   na   príslušný vzdelávací predmet/ Vzdelávací štandard anglický jazyk, 2015 s. 12 – 16 Anglický   jazyk    4.   ročník   ZŠ   –   Učebné   osnovy   sú   totožné   so   vzdelávacím   štandardom   ŠVP   na   príslušný vzdelávací predmet  –   http//www.statpedu.sk Komunikácia v   rómskom jazyku 1. ročník   Disponibilné hodiny sú totožné s UO iŠkVP ZŠ V. Ida, 2017 Nižšie stredné vzdelanie Slovenský   jazyk   a   literatúra    5.   –   6   ročník      –   Učebné   osnovy   sú   totožné   so   vzdelávacím   štandardom ŠVP na príslušný vzdelávací predmet   / Vzdelávací     štandard   slovenský   jazyk a literatúra, 2015, s. 9 – 33 /       Slovenský   jazyk   a   literatúra    7.   ročník     –   Učebné   osnovy   sú   totožné   so   vzdelávacím   štandardom   ŠVP na   príslušný   vzdelávací   predmet   /Vzdelávací   štandard   slovenský   jazyk   a   literatúra,   2015   s.   20   –   33/ Disponibilné hodiny sú využité na opakovanie a precvičenie učiva.   Slovenský jazyk a   literatúra  8. – 9. ročník       http//www.statpedu.sk     Anglický   jazyk    5.   ročník   ZŠ   –   Učebné   osnovy   sú   totožné   so   vzdelávacím   štandardom   ŠVP   na   príslušný vzdelávací predmet   / Vzdelávací štandard anglický jazyk, 2015, s. 5 – 33  /     Anglický   jazyk    6.   ročník    –   Učebné   osnovy   sú   totožné   so   vzdelávacím   štandardom   ŠVP   na   príslušný vzdelávací predmet   / Vzdelávací štandard anglický jazyk 2014, s. 6 – 3 5 /   +   UO iŠkVP ZŠ V. Ida, 2017 Anglický   jazyk    7.   ročník   ZŠ   –   Učebné   osnovy   sú   totožné   so   vzdelávacím   štandardom   ŠVP   na   príslušný vzdelávací   predmet   /    Vzdelávací   štandard   anglický   jazyk   a   literatúra,   2015,   s.   6   –   37/    +   UO   iŠkVP   ZŠ   V. Ida, 2017, s. 50 – 53. Anglický jazyk  8. až 9. ročník ZŠ    htpp//www.statpedu.sk     Ruský   jazyk    5.   až   6.   ročník   –   Učebné   osnovy   sú   totožné   so   vzdelávacím   štandardom   ŠVP   na   príslušný vzdelávací   predmet     /   Vzdelávací   štandard   ruský   jazyk,   2014,   s.   6   –   40/    Disponibilné   hodiny   sú   totožné   s UO iSkVP ZŠ V. Ida, 2017 Vzdelávací program pre žiakov   s MP pre primárne vzdelávanie   Slovenský   jazyk   a   literatúra   2.   –   3.   roč.   ŠT   A   –   Učebné   osnovy   sú   totožné   so   ŠVP   pre   žiakov   s   ľahkým stupňom   MP   pre   primárne   vzdelanie   Slovenský   jazyk   a literatúra,   2016,   s.   25   –   28/Disponibilné   hodiny   využívané na opakovanie a precvičovanie učiva. Slovenský   jazyk   a   literatúra   5.   –   7.   roč.   ŠT   A   –   Učebné   osnovy   sú   totožné   so   ŠVP   pre   žiakov   s   ľahkým stupňom   MP   pre   primárne   vzdelanie   Slovenský   jazyk   a literatúra,   2016,   s. 32   –   38/Disponibilné   hodiny   využívané na opakovanie a precvičovanie učiva. Slovenský   jazyk   a   literatúra   2.   roč.   ŠT   B   –   ebné   osnovy   sú   totožné   so   ŠVP   pre   žiakov   s   ľahkým stupňom MP pre primárne vzdelanie Slovenský jazyk a literatúra 2016 Slovenský   jazyk   a   literatúra   7.   roč.   ŠT   B   –   U čebné   osnovy   sú   totožné   so   ŠVP   pre   žiakov   s   ľahkým stupňom MP pre primárne vzdelanie Slovenský jazyk a literatúra, 2016 Slovenský jazyk a   literatúra . a 8. roč. ŠT     http//www.statpedu.sk     Slovenský  jazyk a literatúra 9. roč. ŠT     http//www.statpedu.sk
Matematika a práca s informáciami Primárne vzdelávanie Matematika     1.      3 .     ročník      –     Učebné     osnovy     sú     totožné     so     vzdelávacím     štandardom      ŠVP   na  príslušný   vzdelávací    predmet   / Vzdelávací   štandard  matematika,   2015,   s.   4   –   19 /   Disponibilné   hodiny   totožné s UO iŠkVP ZŠ V. Ida, 2017. Navýšené hodiny sa využívajú na upevňovanie a precvičovanie učiva Matematika   4.   ročník       Učebné   osnovy   sú   totožné   so   vzdelávacím   štandardom   ŠVP   na   príslušný   vzdelávací predmet http//www.statpedu.sk     Matematicko- didaktické   hry    2 .   –   3.   ročník    –   Disponibilné   hodiny   sú   využité   na   opakovanie   a   precvičenie učiva matematiky prostredníctvom MDH – šachu (UO iŠkVP ZŠ V. Ida, 2017). Informatika 1.    – 2. ročník  – Disponibilné hodiny sú totožné s UO iŠkVP   ZŠ V. Ida , 2017    Informatika   3.   ročník   –   Učebné   osnovy   sú   totožné   so   vzdelávacím   štandardom   ŠVP   na   príslušný   vzdelávací predmet   /Vzdelávací   štandard   informatika,   2015   s. 3   –   10/   Disponibilné   hodiny   sú   využité   na   opakovanie   a precvičenie učiva Informatika   4.   ročník    –   Učebné   osnovy   sú   totožné   so   vzdelávacím   štandardom   ŠVP   na   príslušný   vzdelávací predmet   http//www.statpedu.sk     Nižšie stredné vzdelanie Matematika   5.   –   7.   ročník    –   Učebné   osnovy   sú   totožné   so   vzdelávacím   štandardom   ŠVP   na   príslušný vzdelávací   predmet   / Vzdelávací   štandard   matematika,   2015,   s.   4    –   22 /    Disponibilné   hodiny   sú   využité   na opakovanie a precvičenie učiva (UO iŠkVP, 2017.) Matematika 8. a ž 9. ročník  –   http//www.statpedu.sk   Informatika   5.   –   7.   ročník    –   Učebné   osnovy   sú   totožné   so   vzdelávacím   štandardom   ŠVP   na   príslušný vzdelávací   predmet  / Vzdelávací   štandard   informatika   2015,   s.   3    –   31  /  Disponibilné   hodiny   sú   využité   na opakovanie a precvičenie učiva (UO iŠkVP ZŠ V. Ida, 2017). Informatika 8. až 9. ročník  – http//www.statpedu.sk   Vzdelávací program pre žiakov   s MP pre primárne vzdelávanie   Matematika   2.   –   3.   ro č.   ŠT   A   –   Učebné   osnovy   sú   totožné   so ŠVP pre   žiakov   s   ľahkým   stupňom    MP   pre primárne   vzdelanie Matematika  2016,   s.   56   –   59/ Disponibilné   hodiny   sú   využité   na   opakovanie   a   precvičenie učiva (UO iŠkVP ZŠ V. Ida, 2017). Matematika   5.   –   7 .   roč.   ŠT   A   –   Učebné   osnovy   sú   totožné   so iŠVP  pre   žiakov   s   ľahkým   stupňom    MP   pre primárne   vzdelanie Matematika  2016,   s 62   –   67/   Disponibilné   hodiny   sú   využité   na   opakovanie   a   precvičenie učiva. Matematika    2.   roč.   ŠT   B   –   ebné   osnovy   sú   totožné   so   ŠVP   pre   žiakov   s   ľahkým   stupňom   MP   pre   primárne vzdelanie Matematika  2016/  Disponibilné hodiny sú využité na opakovanie a precvičenie učiva. Matematika    7.   roč.   ŠT   B   –   ebné   osnovy   sú   totožné   so   ŠVP   pre   žiakov   s   ľahkým   stupňom   MP   pre   primárne vzdelanie Matematika  2016/  Disponibilné hodiny sú využité na opakovanie a precvičenie učiva. Matematika 4. – 8. roč. ŠT   http//www.statpedu.sk       Matematika 9. roč. ŠT   http//www.statpedu.sk       Informatika   5.   –   7.   roč.   ŠT   –   Učebné   osnovy   sú   totožné   ŠVP   pre   žiakov    s   ľahkým   stupňom   MP   pre   primárne vzdelanie  Informatika   2016 s. 74 – 79 Informatika 8.roč.ŠT   http//www.statpedu.sk       Informatika 9.roč.ŠT http//www.statpedu.sk  
Človek a spoločnosť Primárne vzdelávanie Vlastiveda   3.   ročník      Učebné   osnovy   sú   totožné   so   vzdelávacím   štandardom   ŠVP   na   príslušný   vzdelávací predmet/Vzdelávací   štandard   Vlastiveda   2015   s 4   –   5/Disponibilné   hodiny   sú   využité   na   opakovanie   a precvičenie učiva Vlastiveda   4.   ročník    –   Učebné   osnovy   sú   totožné   so   vzdelávacím   štandardom   ŠVP    na   príslušný   vzdelávací predmet – htpp//www.statpedu.sk      Nižšie stredné vzdelanie Dejepis  5.      7.    ročník  –    Učebné    osnovy    sú    totožné  so  vzdelávacím   štandardom    ŠVP         na         príslušný      vzde lávací   predmet Vzdelávací štandard dejepis   ,2015, s. 7 – 1 2   / Dejepis 8. až 9. ročník htpp//www.statpedu.sk Geografia   5.    7 .   ročník  –  Učebné   osnovy   sú   totožné    so   vzdelávacím    štandardom   ŠVP       na       príslušný     vzdelávací   predmet    /   Vzdelávací     štandard   geografia,2015, s. 4 – 16 / Geografia 8. až 9. ročník – htpp//www.statpedu.sk Občianska   náuka   5.   –   7.   ročník       Učebné   osnovy   sú   totožné   so   vzdelávacím   štandardom   ŠVP   na   príslušný vzdelávací predmet + Učebné osnovy sú totožné s UO iŠkVP ZŠ V. Ida, 2017 Občianska náuka 8. až 9. ročník htpp//www.statpedu.sk Vzdelávací program pre žiakov   s MP pre primárne vzdelávanie   Vecné   učenie   2.   –   3.   roč.   ŠT   A   –   Učebné   osnovy   sú   totožné   so   ŠVP   pre   ž iakov   s   ľahkým   stupňom    MP   pre primárne vzdelanie   Vecné učenie     2016 s. 87 – 96/     Vecné   učenie   2.   roč.   ŠT   B   –   Učebné     osnovy   sú   totožné   so   ŠVP   pre   ž iakov   s   ľahkým   stupňom   MP   pre primárne vzdelanie   Vecné učenie     2016 Vecné   učenie   7.   roč.   ŠT   B   –   Učebné     osnovy   sú   totožné   so   ŠVP   pre   ž iakov   s   ľahkým   stupňom   MP   pre primárne vzdelanie   Vecné učenie     2016 s. 372 – 373 Vlastiveda 4. roč. ŠT   htpp//www.statpedu.sk   Vlastiveda   5.   –   6.   roč.   ŠT -   Učebné   osnovy   sú   totožné   so ŠVP pre   žiakov   s   ľahkým   stupňom    MP   pre primárne vzdelanie  Vlastiveda   2016 s. 120 – 123/     Dejepis,   Geografia,   Občianska   náuka   7.   roč.   ŠT   –   Učebné   osnovy   sú   totožné   so ŠVP pre   žiakov   s   ľahkým stupňom MP pre primárne vzdelanie  Dejepis, Geografia, Občianska náuka 2016 s. 126, s. 133, s. 138     Dejepis, Geografia, Občianska náuka pre 8. – 9. roč. ŠT: htpp//www.statpedu.sk
Človek a príroda Primárne vzdelávanie Prvouka    1.      2.    ročník  –    Učebné     osnovy    sú    totožné    so   vzdelávacím    štandardom    ŠVP         na      príslušný      vzde lávací   predmet / Vzdelávací štandard prvouka, 2015, s. 3 – 12/   Prírodoveda   3.  ročník  –   Učebné   osnovy   sú   totožné   so   vzdelávacím   štandardom     ŠVP    na     príslušný   vzdelávací  predmet / Vzdelávací   štandard   prírodoveda ,   2015,   s.   4   –   8/   Disponibilné   hodiny   sú   využité   na   opakovanie   a precvičenie učiva. Dopravná výchova 1. – 3. ročník Disponibilné hodiny sú totožné s UO iŠkVP ZŠ V. Ida, 2017   Nižšie stredné vzdelanie Biológia   5.   –   7 .   ročník       Učebné       osnovy  sú   totožné   so  vzdelávacím   štandardom   ŠVP   na   príslušný   vzdelávací   predmet / Vzdelávací   štandard   biológia, 2015, s. 3 – 8/ Biológia    8.    až    9.  ročník     –    Učebné         osnovy    sú         totožné         ŠVP    na    príslušný    vzdelávací    predmet     http//www.statpedu.sk Fyzika   6. –   7.   ročník    –   Učebné   osnovy   sú   totožné   so   vzdelávacím   štandardom   ŠVP   na   príslušný   vzdelávací predmet   Vzdelávací   štandard   fyzika, 2015, s. 4 – 7/ Fyzika      8.     až     9.  ročník      –     Učebné     osnovy          totožné     ŠVP     na     príslušný     vzdelávací     predmet      http//www.statpedu.sk Chémia   7.   ročník      Učebné   osnovy   sú   totožné   so   vzdelávacím   štandardom   ŠVP   na   príslušný   vzdelávací predmet / Vzdelávací štandard chémia, 2015, s. 3 – 5. / Chémia       8.      –      9.   ročník    –   Učebné       osnovy   sú       totožné       so     vzdelávacím       štandardom   ŠVP   na   príslušný vzdelávací predmet  – http//www.statpedu.sk Vzdelávací program pre žiakov   s MP pre primárne vzdelávanie   Biológia   7.   roč.   ŠT  –   Učebné     osnovy   sú   totožné   so   ŠVP   pre   ž iakov   s   ľahkým   stupňom   MP   pre   primárne vzdelanie   Biológia     2016 s. 110 – 111/ Disponibilné hodiny sú využité na opakovanie a precvičenie učiva. Biológia 8. – 9. roč. ŠT     http://www.statpedu.sk     Dopravná výchova 2. – 3. roč.   ŠT   Disponibilné hodiny sú totožné s UO iŠkVP   ZŠ V. Ida  2017
Človek a svet práce Primárne vzdelávanie Pracovné    vyučovanie    4.  ročník    –    Učebné         osnovy    sú      totožné      so    vzdelávacím      štandardom      ŠVP      na príslušný vzdelávací   predmet – http//www.statpedu.sk Nižšie stredné vzdelanie Technika 5.   až   7.   ročník   –   Učebné       osnovy   sú       totožné       so     vzdelávacím       štandardom   ŠVP   na   príslušný vzdelávací predmet   Vzdelávací   štandard technika, 2015, s. 5 – 14/ Technika 9. ročník – http//www.statpedu.sk Svet práce 9. ročník – http//www.statpedu.sk Rodinná výchova 5. až 7. ročník – Disponibilné hodiny sú totožné s UO iSkVP ZŠ V. Ida, 2017 Tvorba životného prostredia 5. až 7. ročník –  Disponibilné hodiny sú totožné s UO iSkVP ZŠ V. Ida, 2017 Vzdelávací program pre žiakov   s MP pre primárne vzdelávanie   Pracovné   vyučovanie   2 .   –   3.   roč.   ŠT  –   Učebné   osnovy   sú   totožné   so ŠVP  pre   žiakov   s   ľahkým   stupňom MP pre    primárne    vzdelanie  Pracovné    vyučovanie     2016    s.    162    –    165/ Disponibilné    hodiny    sú    využívané    na opakovanie a precvičovanie učiva.     Pracovné   vyučovanie   5.    –   7 .   roč.   ŠT  –   Učebné   osnovy   sú   totožné   so ŠVP  pre   žiakov   s   ľahkým   stupňom MP pre    primárne    vzdelanie  Pracovné    vyučovanie     2016    s.    168    –    175/ Disponibilné    hodiny    sú    využívané    na opakovanie a precvičovanie učiva.     Pracovné vyučovanie  4., 8. a 9 . roč. ŠT   http//www.statpedu.sk     Rodinná   výchova   7.   roč.   ŠT   –   Učebné   osnovy   sú   totožné   s   iŠkVP   na   príslušný   vzdelávací   predmet   UO iŠkVP 2017 Rodinná výchova 8. – 9. roč. ŠT Disponibilné hodiny sú totožné s UO ZŠ V. Ida  2017.  
Človek a hodnoty Primárne vzdelávanie Etická   výchova   1.   –   3.   ročník   –   Učebné   osnovy     sú   totožné   so   vzdelávacím   štandardom   ŠVP  na   príslušný vzdelávací   predmet  / Vzdelávací štandard  etická výchova , 2015, s. 4 – 9/ Etická   výchova   4.   ročník   –   Učebné   osnovy   sú   totožné   so   vzdelávacím   štandardom   ŠVP      na     príslušný vzdelávací predmet – http//www.statpedu.sk       Náboženská      výchova      katolícka    cirkev    1.    –    3.    ročník     –    Učebné    osnovy    sú    totožné    so    vzdelávacím štandardom   ŠVP   na   príslušný   vzdelávací   predmet   /Vzdelávací   štandard   náboženská   výchova   –   katolícka cirkev, 2015, s. 3 – 10/ Náboženská   výchova     katolícka   cirkev   4 .   ročník   –   Učebné   osnovy   sú   totožné   so   vzdelávacím         štandardom ŠVP na príslušný vzdelávací predmet – htpp//www.statpedu.sk     Náboženská   výchova     reformovaná   cirkev   1.     –   3 .   ročník   –   Učebné   osnovy   sú   totožné   so   vzdelávacím štandardom   ŠVP   na   príslušný   vzdelávací   predmet   /Vzdelávací   štandard   náboženská   výchova   –   reformovaná kresťanská cirkev, 2015, s. 4 – 12/ Náboženská    výchova      reformovaná    cirkev    4.    ročník    –    Učebné    osnovy    sú    totožné    so    vzdelávacím        štandardom ŠVP na príslušný vzdelávací predmet – htpp//www.statpedu.sk       Nižšie stredné vzdelanie Etická   výchova   5.   –   6.   ročník     Učebné   osnovy   sú   totožné  so   vzdelávacím   štandardom   ŠVP    na   príslušný vzdelávací predmet / Vzdelávací štandard etická výchova , 2015 , s. 4 – 11 / Etická   výchova   8   –   9.   ročník   –   Učebné   osnovy   sú   totožné   so   vzdelávacím   štandardom   ŠVP      na     príslušný vzdelávací predmet – http//www.statpedu.sk       Náboženská      výchova      katolícka    cirkev    5.    –    7 .    ročník     –    Učebné    osnovy    sú    totožné    so    vzdelávacím štandardom   ŠVP   na   príslušný   vzdelávací   predmet   / Vzdelávací   štandard   náboženská   výchova   –   katolícka cirkev , 2015, s. 4 – 11/ Náboženská    výchova      katolícka    cirkev    8 .    –    9.    ročník    –    Učebné    osnovy    sú    totožné    so    vzdelávacím štandardom ŠVP na príslušný vzdelávací predmet – htpp//www.statpedu.sk     Náboženská   výchova     reformovaná   cirkev   5    –   7 .   ročník   –   Učebné   osnovy   sú   totožné   so   vzdelávacím štandardom   ŠVP   na   príslušný   vzdelávací   predmet/Vzdelávací   štandard   náboženská   výchova   –   reformovaná kresťanská cirkev, 2015, s. 4 – 10/ Náboženská   výchova     reformovaná   cirkev   8 .   –   9.   ročník   –   Učebné   osnovy   sú   totožné   so   vzdelávacím štandardom ŠVP na príslušný vzdelávací predmet – htpp//www.statpedu.sk       Vzdelávací program pre žiakov   s MP pre primárne vzdelávanie   Etická         výchova       5.   –   7 .   roč.     ŠT   –   Učebné   osnovy   sú   totožné   so ŠVP  pre   žiakov   s   ľahkým   stupňom MP pre primárne vzdelanie  Etická výchova   2016 s. 145 – 150/ Etická     výchova   8. – 9. roč. ŠT   htpp//www.statpedu.sk Náboženská   výchova   –   katolícka   cirkev   5.   –   .   ročník  –   Učebné    osnovy  sú   totožné   so   vzdelávacím štandardom    ŠVP    na    príslušný    vzdelávací    predmet   ZŠ    /            Vzdelávací            štandard          náboženská výchova – katolícka     cirkev, 2015,  s. 4  – /     Náboženská   výchova     katolícka   cirkev   8 .   –   9.   ročník   –   Učebné   osnovy   sú   totožné   so   vzdelávacím štandardom   ŠVP   na   príslušný   vzdelávací    predmet   ZŠ    Vzdelávací   štandard   náboženská   výchova, reformovaná cirkev , 2015, s. 9 – 17
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.