Základná škola Veľká Ida
Fyzika
Aktualizované: 09.03.2015
Svetelný čln a miešanie svetelných lúčov Meteorologické pozorovanie Dúha Barometer
Fyzika Vyučujúci: Mgr. Edita Kardosová – ZŠ Triedni učitelia ŠT   Charakteristika predmetu:                                       Na vyučovacích hodinách fyziky majú žiaci   príležitosť na rôznych aktivitách osvojovať  si vybrane formy skúmania fyzikálnych javov. Každý žiak dostane základy, ktoré z neho spravia  prírodovedne gramotného jedinca tak, aby vedel robiť prírodo - vedne úsudky a vedel použiť získane vedomosti na efektívne riešenie   problémov.   Okrem   objavovania   a   osvojovania   si   nových   poznatkov   a   rozvíjania kompetencií   fyzikálne   vzdelávanie   poskytne   žiakovi   možnosť      získania   informácii   o   tom,   ako súvisí    rozvoj    prírodných    vied    s    rozvojom    techniky,    technológií    a    so    spôsobom    života spoločnosti.   Žiak   by   mal   byť   schopný   pochopiť   kultúrne,   spoločenské   a historické   vplyvy   na rozvoj vedy, uvažovať nad medzinárodnou povahou vedy a vzťahoch       s technikou.                             Základnou    charakteristikou    predmetu    je    hľadanie    zákonitých    súvislostí    medzi pozorovanými      vlastnosťami      prírodných      objektov      a javov,      ktoré      nás      obklopujú v každodennom   živote.   Učebný   predmet   fyzika   rozvíja   fyzikálne   myslenie   žiakov.   Žiak   by mal    vedieť    merať    fyzikálne    veličiny,    vysvetľovať    pokusy,    namerané    hodnoty    spracúvať, odborne    sa    vyjadrovať    a získané    vedomosti    použiť    na    efektívne    riešenie    problémov    aj s využitím prostriedkov IKT. Na tejto stránke sú rôzne výučbové materiály, ktoré vytvorili žiaci  alebo som sa podieľala na ich príprave. Možno ich využijú naši žiaci a učitelia. - Testy: - Pracovné listy                                                          - Prezentácie
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.