Základná škola Veľká Ida
Fyzika
Aktualizované: 13.11.2017
Vyučujúca: Mgr. Edita Kardosová Charakteristika predmetu a jeho ciele: Fyziky sa spolu s biológiou a chémiou podieľa na rozvíjaní prírodovednej gramotnosti žiaka tak, aby využíval nadobudnuté vedomosti, bol schopný klásť otázky a na základe dôkazov vyvodzoval závery, ktoré vedú k porozumeniu obsahu výučby prírodných vied. Obsah výučby fyziky je postavený na overenej konštruktivistickej pedagogickej teórii, ktorá kladie pri budovaní fyzikálnych poznatkov dôraz na vlastnú žiacku skúsenosť s fyzikálnymi javmi a objektmi. Umožňujú to žiacke pokusy, reálne demonštrácie, priame merania a ich spracovanie. Prostredníctvom tvorby vybraných fyzikálnych (často aj prírodovedných) pojmov sa rozvíjajú žiacke bádateľské spôsobilosti, najmä pozorovať, merať, experimentovať, spracovať namerané údaje vo forme tabuliek a grafov. Súčasťou týchto spôsobilostí aj manuálne a technické zručnosti žiaka, schopnosť formulovať hypotézy, tvoriť závery a zovšeobecnenia, interpretovať údaje a opísať ich vzájomné vzťahy. Cieľom predmetu je aplikovať empirické metódy práce (pozorovanie, experimentovanie, meranie a spracovanie nameraných hodnôt fyzikálnych veličín), vysvetľovať vybrané fyzikálne javy v bezprostrednom okolí, prezentovať a obhajovať svoje postupy a tvrdenia logickou argumentáciou založenou na dôkazoch, aplikovať pri riešení fyzikálnych úloh a problémov znalosť fyzikálnych pojmov, zákonov, faktov, nadobudnutý matematický aparát aj odborné informácie získané z rôznych vhodných informačných zdrojov, kriticky myslia, posudzovať užitočnosť vedeckých poznatkov a technických vynálezov pre rozvoj spoločnosti a tiež problémy spojené s ich využitím pre človeka a životné prostredie, pracovať v tíme, vedia kooperovať a diskutovať, zodpovední za výsledky svojej práce a zverené pomôcky, získať záujem o prírodu a svet techniky, nadobudnúť otvorenosť k novým objavom vo fyzike a technike, získať pozitívny vzťah k ochrane svojho zdravia a životného prostredia. Na stránke sú rôzne výučbové materiály, ktoré vytvorili žiaci v spolupráci s pani učiteľkou Mgr. E. Kardosovou. Možno ich využijú naši žiaci a učitelia. Testy:
Svetelný čln a miešanie svetelných lúčov Meteorologické pozorovanie Dúha Barometer
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.