Základná škola Veľká Ida
Fyzika
Aktualizované: 13.11.2017
Vyučujúca: Mgr. Edita Kardosová Charakteristika predmetu a jeho ciele: Fyziky   sa   spolu   s   biológiou   a   chémiou   podieľa   na   rozvíjaní   prírodovednej   gramotnosti žiaka   tak,   aby   využíval   nadobudnuté   vedomosti,   bol   schopný   klásť   otázky   a   na   základe dôkazov   vyvodzoval   závery,   ktoré   vedú   k   porozumeniu   obsahu   výučby   prírodných   vied. Obsah   výučby   fyziky   je   postavený   na   overenej   konštruktivistickej   pedagogickej   teórii,   ktorá kladie   pri   budovaní   fyzikálnych   poznatkov   dôraz   na   vlastnú   žiacku   skúsenosť   s   fyzikálnymi javmi   a   objektmi.   Umožňujú   to   žiacke   pokusy,   reálne   demonštrácie,   priame   merania   a   ich spracovanie. Prostredníctvom   tvorby   vybraných   fyzikálnych   (často   aj   prírodovedných)   pojmov   sa rozvíjajú   žiacke   bádateľské   spôsobilosti,   najmä   pozorovať,   merať,   experimentovať,   spracovať namerané   údaje   vo   forme   tabuliek   a   grafov.   Súčasťou   týchto   spôsobilostí   sú   aj   manuálne   a technické   zručnosti   žiaka,   schopnosť   formulovať   hypotézy,   tvoriť   závery   a   zovšeobecnenia, interpretovať údaje a opísať ich vzájomné vzťahy. Cieľom      predmetu      je      aplikovať      empirické      metódy      práce      (pozorovanie, experimentovanie,     meranie     a     spracovanie     nameraných     hodnôt     fyzikálnych     veličín), vysvetľovať   vybrané   fyzikálne   javy   v   bezprostrednom   okolí,   prezentovať   a   obhajovať   svoje postupy   a   tvrdenia   logickou   argumentáciou   založenou   na   dôkazoch,   aplikovať   pri   riešení fyzikálnych   úloh   a   problémov   znalosť   fyzikálnych   pojmov,   zákonov,   faktov,   nadobudnutý matematický    aparát    aj    odborné    informácie    získané    z    rôznych    vhodných    informačných zdrojov,    kriticky    myslia,    posudzovať    užitočnosť    vedeckých    poznatkov    a    technických vynálezov   pre   rozvoj   spoločnosti   a   tiež   problémy   spojené   s   ich   využitím   pre   človeka   a   životné prostredie,   pracovať   v   tíme,   vedia   kooperovať   a   diskutovať,   sú   zodpovední   za   výsledky   svojej práce   a   zverené   pomôcky,   získať   záujem   o   prírodu   a   svet   techniky,   nadobudnúť   otvorenosť   k novým   objavom   vo   fyzike   a   technike,   získať   pozitívny   vzťah   k   ochrane   svojho   zdravia   a životného prostredia. Na stránke sú rôzne výučbové materiály, ktoré vytvorili žiaci v spolupráci s pani učiteľkou Mgr. E. Kardosovou. Možno ich využijú naši žiaci a učitelia. Testy:
Svetelný čln a miešanie svetelných lúčov Meteorologické pozorovanie Dúha Barometer
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.