Základná škola Veľká Ida
Predmety
Aktualizované: 19.11.2017
Názov predmetu  skratka predmetu  Anglický jazyk  ANJ  Biológia  BIO  Dejepis  DEJ  Dopravná výchova  DOV  Etická výchova  ETV  Fyzika  FYZ  Geografia  GEG  Hudobná výchova  HUV  Hudobno - pohybová výchova  HPD  Chémia  CHE  Informatika  INF  Informatická výchova  IFV  K omunikácia  v  rómskom jazyku  KRJ  Matematika  MAT  Matematicko - didaktické hry  MDH  Náboženská výchova  NBV  Obč ianska náuka  OBN  Poznaj a  chráň  PJH  Pracovná výchova  PNV  Pracovné vyuč ovanie  PVC  Prírodoveda  PDA  Prvouka  PVO  Regionálna výchova  RGV  Ruský jazyk  RUJ  Rodinná výchova  RDV  Rozvíjanie  komunikač ných zruč ností  RVK  Rozvíjanie  grafomotorických zruč ností  RGZ  Rozvíjanie  grafomotorických zruč ností a  výtvarná výchova  RGM  Slovenský jazyk a  literatúra  SJL  Svet práce  SEE  Technika  THD  Telesná a  športová výchova  TSV  Telesná výchova  TEV  Tvorba životného prostredia  TBR  Vecné uč enie  VUC  Vlastiveda  VLA  Výchova umením  VUM  Výtvarná výchova  VYV  Základy matematických predstáv a  zmyslová výchova  ZMR
Copyright © 2012. ZS Velka Ida. Created and Designed - Ing. Peter Zuzkáč. Authorized: Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC. Director: Mgr. Terezia Besterciova.