Základná škola Veľká Ida
Predmety
Aktualizované: 30.03.2014
Názov predmetu Skratka Anglický jazyk             ANJ Biológia BIO Dejepis DEJ Domov a práca DAP Dopravná výchova DOV Etická výchova ETV Fyzika FYZ Geografia GEG Hudobná výchova HUV Hudobno-pohybová výchova HPD Chémia CHE Informatická výchova IFV Informatika INF Konverzácia v rómskom jazyku KRJ Matematika MAT Náboženská výchova NBV Občianska náuka OBN Poznaj a chráň PJH Pracovná výchova PNV Pracovné vyučovanie PVC Praktiká z biológie XCB Praktiká z geografie XCG Prírodoveda PDA Regionálna geografia RGE Ruský jazyk RUJ Rodinná výchova RDV Rozvíjanie grafomotorických zručností RGM Rozvíjanie komunikatívnych schopností  RVK Slovenský jazyk a literatúra SJL Svet práce SEE Technika THD Telesná a športová výchova TSV Telesná výchova TEV Tvorba životného prostredia TBR Tvorivá dramatika TDA Vecné učenie VEU Vlastiveda VLA Výchova umením VUM Výtvarná výchova VYV Zmyslová výchova a základy matemat. predstáv ZMR
Copyright © 2012. ZS Velka Ida.  Created and Designed  - Ing. Peter Zuzkáč.  Authorized:  Mgr. Marek Matta. Elementary School, Velka Ida 1, 044 55 Velka Ida, SLOVAK REPUBLIC.  Director: Mgr. Terezia Besterciova.